Avslutade projekt

2023Föryngringskollen 2023

Uppdragsgivare

SkogForskMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKBNaturvärdesinventering Ramboll Hässleberga

Uppdragsgivare

Ramboll Sverige ABNaturvärdesinventering Stenungsunds station

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommunNaturvärdesinventering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoNaturvärdesutlåtande Jonsereds Trädgårdar

Uppdragsgivare

Partille kommunSkogstaxering Bergvik Öst

Uppdragsgivare

Bergvik ÖstSkogstaxering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoUtveckling av analysmodeller för skattning av älgtäthet

Svensk Naturförvaltning AB utvecklar i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen i Västerbotten en ny beräkningsmodell som kan användas för att beräkna populationsstorlek hos älg genom att använda data från Älgobs och avskjutningsstatistik. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Uppdragsgivare och samarbetspartners

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Västerbottens län

SLUÄbin 2023

Projektledare 

Älgbetesinventering i SverigeÄlgstammens utveckling i SÖ Perstorps ÄSO

Uppdragsgivare

SÖ Perstorps ÄSO

 

Redovisning

Resultatblad2022Artinventering Lerum Rydsberg

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportArtutredning Lerums kommun Norra Hallsås-komplettering

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportFöryngringskollen 2022

Uppdragsgivare

SkogForskGränsmarkering Halltorp-Strandskogen

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länGränsmarkering Öland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länGräsmarker Lerums kommun

Uppdragsgivare

Lerums kommunInvasiva arter Stenungsunds kommun

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommun

 

Redovisning

RapportMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

Rapport

 Naturvärdesinventering Borås DP Ekås

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad DP Kråkered

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Kinnarumma

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Rydboholm

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Tummarpskolan

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Viskarhult

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Östra Viared

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun Hjällnäsviken

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Länsstyrelsen Västra Götaland Djupedal

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Redovisning

Rapport

 Naturvärdesinventering Orust kommun Varekil

Uppdragsgivare

Orust kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Orust VA-länk väst etapp 2

Uppdragsgivare

Orust kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Orust VA-länk öst-väst 1

Uppdragsgivare

Orust kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Orust VA-länk öst-väst 2

Uppdragsgivare

Orust kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Orust Ängsberget

Uppdragsgivare

Orust kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Partille DP Röliden

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Ramboll Alvesta

Uppdragsgivare

Ramboll Sverige AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Ramboll Vedum

Uppdragsgivare

Ramboll Sverige AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stenungsund DP Kyrkenorum

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stenungsunds kommun Kvarnhöjden

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stenungsunds kommun Spekeröd

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoNaturvärdesutlåtande Stenungsunds kommun Näs

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommun

 

Redovisning

RapportSkogstaxering Gysinge Skog

Uppdragsgivare

Gysinge SkogSkogstaxering HT Skogar

Uppdragsgivare

Hällefors Tierps SkogarUtveckling av underlag som underlättar målstyrd förvaltning av klövvilt

Inom ramen för Landsbygdsprogrammet genomförde Svensk Naturförvaltning AB ett samarbetsprojekt 2017-2022. Parter för samarbetet var Svensk Naturförvaltning AB, Skogsstyrelsen, Holmen Skog AB och Sveaskog Förvaltnings AB. Medel för finansiering kom från Landsbygdsprogrammet varav en större del från EU samt privata aktörer (se lista längt ned).

Bakgrunden till att ett projekt startades var att det skett en del förändringar inom förvaltning av älg men även inom skoglig förvaltning där älgen utgör en viktig påverkansfaktor. Bland annat hade älgförvaltningen formerats i älgförvaltningsområden med utgångspunkt i en mängd djur som är meningsfullt att bedriva en egen förvaltning av samt en årlig, eller i vart fall kontinuerligt återkommande, uppföljning av älgbetesskador för vart och ett ÄFO.

Projektet hade två syften: dels försöka beskriva sambandet mellan älgtäthet och betesskador på ungskog, dels förse älgförvaltningen, till gagn för förvaltningsområdenas förvaltningsgrupper, med ett beslutsstöd som underlättar arbetet med att formulera målsättningar för älgstammens storlek och mängden betesskador som är förenliga med varandra. I den senare uppgiften skulle även ske en utveckling av rutiner för att regelbundet analysera de data som årligen samlas in vid älgbetesinventeringar och älgjakt.

Sverige är sedan 2012 indelat i ca 150 älgförvaltningsområden (ÄFO). Varje älgförvaltningsområde ska ha ett styrdokument i form av en älgförvaltningsplan där målsättningen för älgstammens storlek och mängden betesskador som orsakas av älg ska finnas angiven. Eftersom mängden betesskador påverkas av älgstammens storlek så är en förutsättning för måluppfyllelse att de angivna målen är förenliga med varandra. Kunskap, både i form av sakförhållanden och aktuella tillståndsbeskrivningar, vad gäller älgstammens storlek och mängden betesskador är därför nödvändig.

Med start 2015 började älgbetesinventeringar i ungskog genomföras regelbundet och systematiskt i landets samtliga älgförvaltningsområden. Med det skapades bättre förutsättningar att följa skadeutvecklingen på skogen och relatera den till älgstammens utveckling inte bara storskaligt utan även på den nivå som älgen förvaltas dvs lokalt.

Beräkningar av älgstammens storlek har utförts genom modellering av avskjutningsstatistik och Älgobs för ett antal älgförvaltningsområden. Inledningsvis utfördes de för ÄFO i Västerbottens län där data över betesskador före 2015 fanns tillgängliga. Därefter utökades antalet ÄFO för att kunna representera alla de tre regionerna Norrland Svealand och Götaland. Med data från älgbetesinventeringarna har förhållandet mellan älgstammens storlek och mängden betesskador analyserats.

Projektets unika bidrag består i att vi utvecklat ett systematiskt arbetssätt, en modell, för att analysera sambandet mellan älgtäthet och betesskador på ungskog baserat på de inventeringsdata som regelmässigt samlas in i förvaltningen. Analyser av de data som hittills finns tillgängliga ger dock resultat vars användbarhet i den praktiska förvaltningen varierar. Mängd och kvalitet på data är kritisk; för vissa ÄFO finns ännu bara ett fåtal års mätningar som stöd. Arbetssättet vilar på adaptivitet dvs anpassas allt eftersom mer och bättre data finns att tillgå.

Det finns ett fortsatt behov av att utveckla arbetsmodellen för analyser, men framför allt bör förvaltningen inrikta sig mot att vara adaptiv i fråga om älg versus betesskador. Det gäller att fortlöpande analysera och uppdatera resultaten i takt med att nya årliga mätningar genomförs.

Resultat har sammanställts i flera kortfattade rapporter som kommunicerats vid möten med arbetsgruppen. Under den arbetsprocess som pågått har såväl analyser som resultatredovisningar utvecklats och resulterat i ett systematiskt arbetssätt som kan utgöra en grundstandard för fortsatt arbete inom området. Deltagare i samarbetet har kommunicerat med olika avnämare och avser fortsätta kommunicera materialet både internt och externt. Speciellt gäller det den modell, som i takt med att data tillåter, kan hjälpa älgförvaltningsgrupperna att fastställa sina mål i sina älgförvaltningsplaner.

 

Finansiärer och projektstöd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Skogsstyrelsen

Sveaskog Förvaltnings AB

Holmen Skog AB

SCA Skog AB

Stora Enso Skog AB

 

EU Jordbruksfonden SkogsstyrelsenÄbin 2022

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgstammens utveckling i Skåne

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Skåne

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i SÖ Perstorps ÄSO

Uppdragsgivare

SÖ Perstorps ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling Malungs Västra ÄSO

Uppdragsgivare

Malungs Västra Vvo

 

Redovisning

PM2021Artutredning Lerums kommun Norra Hallsås

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportFågel- och grodinventering Partille kommun Furulund

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportFågelinventering Borås stad Solhem

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

ResultatbladFågelinventering Partille kommun Södra centrum

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportFågelutredning Partille kommun Södra centrum

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportGrodinventering Lerums kommun Alsjön-Kroksjön

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

ResultatbladGrodinventering Partille kommun Paradiset

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

ResultatbladInventering av almsjuka Partille kommun

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

ResultatbladInventering av hasselmus Väg 26

Uppdragsgivare

Ramböll Sverige AB

 

Redovisning

RapportInventering av invasiva arter Lerums kommun Torpadal

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

ResultatbladInventering av parkslide Stenungsunds kommun

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommunInventering av skyddsvärda träd Stenungsunds kommun

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommunInventering av symptom på törskatesvamp SCA

Uppdragsgivare

SCA Skog

 

Redovisning

RapportLaserskanning Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoMarkutredning Lerums kommun Hede

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportMiljökonsekvensbeskrivning Borås stad Solhem

Uppdragsgivare

Borås stadMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Kyllared Svensgärde-komplettering

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

PMNaturvärdesinventering Borås Stad Pulsenområdet

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Rydboholm

Uppdragsgivare

Borås stadNaturvärdesinventering Borås Stad Tummarp

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Viared

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Viared utökat område

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Viared-komplettering

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

PMNaturvärdesinventering Lerums kommun Alsjön-Kroksjön-komplettering

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

PMNaturvärdesinventering Lerums kommun Hede

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun Härsängen-komplettering

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

PMNaturvärdesinventering Lerums kommun Norra Hallsås

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Orust kommun Ellös ARV

Uppdragsgivare

Orust kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Partille kommun Råhult-Jeriko

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stenfabriken Burgsvik

Uppdragsgivare

Fabriksområdet Burgsvik AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stenungsunds kommun CW Borgs väg

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoNaturvärdesinventering Sundre stentäkt Hallbjäns

Uppdragsgivare

Gotlands Kalkstensfabrik AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Ugglum

Uppdragsgivare

Skanska Sverige AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Väg 26

Uppdragsgivare

Ramboll Sverige AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesutlåtande Lockryd 1:36

Uppdragsgivare

HusArvid AB

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Skogsryd 1:2

Uppdragsgivare

HusArvid AB

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Väg 26

Uppdragsgivare

Ramboll Sverige AB

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Samset 1:1

Uppdragsgivare

HSB Göta ekonomiska förening

 

Redovisning

ResultatbladSkogstaxering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoSkogsutredning Stenungsunds kommun

Uppdragsgivare

Stenungsunds kommunSkötselplan Malungs Västra ÄSO

Uppdragsgivare

Malungs Västra Vvo

 

Redovisning

PMÄbin 2021

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2021

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Kalmar län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Malingsbo ÄFO

Uppdragsgivare

Sveaskog Förvaltnings AB

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Skåne

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Skåne

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i SÖ Perstorps ÄSO

Uppdragsgivare

SÖ Perstorps ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Älvarna ÄFO

Uppdragsgivare

SCA Skog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2020Artinventering av fåglar och groddjur Lerums kommun Norra Hallsås

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportGränsmarkering Emsfors-Karlshammar

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länInventering av invasiva arter Lerums kommun Torpadal

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

ResultatbladInventering av ungskog och betestryck i naturreservatet Hälleskogsbrännan

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen VästmanlandMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

Rapport

 Naturvärdesinventering Borås Stad Bergsäterskullen

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås Stad Kyllared Svensgärde

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

Rapport

ResultatbladNaturvärdesinventering Lerums kommun Aspen strand

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun Olstorp

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun ÅVC

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun ÅVC-komplettering

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

Bilaga till tidigare rapportNaturvärdesinventering Partille kommun Furulund

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Partille kommun Furulund-komplettering

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesutlåtande Borås Stad Viared

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesutlåtande Främgärde

Uppdragsgivare

HusArvid

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Lerums kommun Aspens badplats

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Lerums kommun Höjdenhemmet

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Lerums kommun Kyrkmossen Floda

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

ResultatbladNaturvärdesutlåtande Övrarp

Uppdragsgivare

HusArvid

 

Redovisning

ResultatbladSkogsinventering Öland

Uppdragsgivare

EnviroPlanning (på uppdrag av Länsstyrelsen Kalmar län) Skogsskadeinventering SCA

Uppdragsgivare

SCA SkogSkogstaxering Kopparfors Skogar

Uppdragsgivare

OL Skogsinventering (på uppdrag av Kopparfors skogar) Skogstaxering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoÄbin 2020

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgförvaltning Sveaskog Södra Norrland

Uppdragsgivare

Sveaskog Förvaltnings AB

 

Redovisning

ResultatbladÄlgobsanalyser Jämtland

Uppdragsgivare

SCA Skog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2020

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Kalmar län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Skåne

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Skåne

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Vrå-Långhulten ÄSO

Uppdragsgivare

Vrå-Långhulten ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2019Monitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås stad Lindebergshult

Uppdragsgivare

Borås stadNaturvärdesinventering Borås stad Torpa-Sjöbo

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Fryksdalsbanan

Uppdragsgivare

Ramböll Sverige AB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Härryda kommun Airport city

Uppdragsgivare

Härryda kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun Alsjön-Kroksjön

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Lerums kommun Höjden

Uppdragsgivare

Lerums kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Partille kommun Björnekullarna

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

Rapport

 Skogstaxering Holmen Skog

Uppdragsgivare

Holmen SkogSkogstaxering SCA Skog

Uppdragsgivare

SCA SkogUtlåtande om naturvärden Lena 6:8

Uppdragsgivare

Tumbergs grus AB

 

Redovisning

ResultatbladÄbin 2019

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsida

 Älg och betesskador brandområdet Västmanland

Uppdragsgivare

Mellanskog

 

Redovisning

PMÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2019

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Blekinge län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Blekinge län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Hjo ÄSO

Uppdragsgivare

Hjo ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Hjorteviltregion Drammen Sør

Uppdragsgivare

Selvik Bruk

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Jämtland

Uppdragsgivare

SCA Skog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Rönnehallens ÄSO

Uppdragsgivare

Rönnehallens ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Skåne

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Skåne

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i SÖ Perstorps ÄSO

Uppdragsgivare

SÖ Perstorps ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Tiveden ÄFO

Uppdragsgivare

Tiveden ÄFO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Vrå-Långhulten ÄSO

Uppdragsgivare

Vrå-Långhulten ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Västerbotten Mellersta ÄFO

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2018Beskattningsmodell Kronvilt

För några år sedan utvecklade Svensk Naturförvaltning i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Skogbrukets Viltgrupp ett verktyg -- en Excelapplikation med namnet Älgfrode -- för att prognosticera utvecklingen av älgarnas antal i ett avgränsat förvaltningsområde. Älgfrode används av både de som planerar för en avskjutning och de som granskar älgförvaltningsplaner. Nu pågår ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett motsvarande verktyg anpassat för Kronvilt.

Uppdragsgivare

Svenska Jägareförbundet

Skogsbrukets ViltgruppGränsmarkering Kalmar län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länInventering av dovvilt på Hanö

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Blekinge län

 

Redovisning

ResultatbladInventering av groddjur ÅF-Trafikverket

Som underkonsult till ÅF på uppdrag av Trafikverket gör Svensk Naturförvaltning en fördjupad artinventering av groddjur på ett antal naturvärdesobjekt tidigare inventerade genom en naturvärdesinventering av gång- och cykelbanor Naturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Uppdragsgivare

ÅFInventering av storskarv i Kalmar läns skärgård

En stor del av ansvaret för förvaltning av storskarv, inklusive beslut om skyddsjakt, är delegerad till länsstyrelserna från Naturvårdsverket. I detta arbete finns ett behov av en tillförlitlig beståndskattning av antalet skarvar. Svensk Naturförvaltning har uppdraget att inventera och skatta antalet skarvar i Kalmar läns skärgård sommaren 2018.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

RapportKartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen genomför en riksomfattande kartläggning gällande skötselbehov i skyddade områden under 2018. Kartläggning genomföras dels av Skogsstyrelsens egen personal och dels av konsulter. Svesnk naturförvaltning har i uppdrag att kartlägga tre uppdragsområden: Uppsala-Västmanland, Örebro-Sörmland, Östergötland

Uppdragsgivare

SkogsstyrelsenKonsekvenser av älgjakt under brunst

Uppdragsgivare

Holmen Skog AB

Sveaskog Förvaltnings AB

 

Redovisning

RapportMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Borås stad Solhem

Uppdragsgivare

Borås stad

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Partille kommun Kåbäcken

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Partille kommun Mellby

Uppdragsgivare

Partille kommun

 

Redovisning

RapportSkoglig planering Sveaskog 2018

Uppdragsgivare

SveaskogUppföljning gräsmarker i skyddade områden inom projektet LIFE+Vänern

Värmland driver projektet LIFE+Vänern 2013-2018. Det är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland där 17 projektområden ska restaureras för att gynna arter och naturtyper som är utpekade i Natura 2000-områden.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Värmland

 

Redovisning

RapportÄbin 2018

För fjärde året i rad görs en inventering av ungskog genom ett sammanhållet uppdrag av stora delar av svenskt skogbruk. Varje år har omkring hälften av landets älgförvaltningsområden (ÄFO) inventerats vilket innebär att efter årets inventering kommer i stort sett alla ÄFO att ha inventerats vid minst två tillfällen. Tyngdpunkten i inventeringen ligger på att skatta omfattningen av betesskador av hjortdjur -- där älgen generellt står för merparten -- på tall men även effekter på kommersiellt mindre värdefulla men betesbegärliga arter -- rönn, asp, ek och sälg tillsammans benämda med akronymen RASE -- inventeras. Dessutom görs en del andra mätningar och bedömningar som kan användes för att utvärdera om ungskogarna är föryngrade på ett ståndortsanpassat sätt. Svensk Naturförvaltning inventerar under försommaren 41 ÄFO fördelade på de tre regionerna Syd, Mitt och Norr.

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2018

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Blekinge län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Blekinge län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Hjo ÄSO

Uppdragsgivare

Hjo ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i södra Norrland

Uppdragsgivare

SCA Skog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Tibro ÄSO

Uppdragsgivare

Tibro ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2017Flyginventering Malungs Västra ÄFO

Uppdragsgivare

Lima Besparingsskog

Malungs Nordvästra ÄSO

Malungs Västra ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladGallringsuppföljning Sveaskog MO Mitt

Uppdragsgivare

SveaskogInventering av fåglar på Ölands sjömarker

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länMiljöövervakning av hävd slåtterängar Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länMonitoring däggdjur SKB Uppland

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) låter Svensk Naturförvaltning AB undersöka delar av däggdjursfaunan Forsmark. Arbetet omfattar snöspårning och spillningsinventering. Plastundersökningar kring kärnkraftsanäggningarna Forsmark och Oskarhamn startade 2002 och följdes upp tre-fyra tillfällen fram till 2012. Från och med 2016 ändrades upplägget och en undersäkning görs nu årligen, dock i mindre omfattning och vad gäller spårning med en något förenklad metodik. Syftet med snöspårningarna är främst att redovisa förekomsten av rovdjur som lodjur, mård, utter och räv. Spillningsinventeringarna ger underlag för att beräkna antalet älgar, rådjur, vildsvin och harar.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Efter beslut av regionstyrelsen i Västra Götaland 2016 att bygga ut cykelvägar i Västra Götaland fick Trafikverket uppdraget att ta fram ett förslag till prioriterad utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland. För att i nästa steg ta fram vägplaner finns behov att utföra naturvärdesinventeringar längs de sträckor där ny mark kan bli föremål för cykelvägar. Naturvärdesinventeringen utförs under 2017.

Uppdragsgivare

TrafikverketNaturvärdesinventering Sveaskog MO Syd

Uppdragsgivare

SveaskogSkogstaxering Sveaskog

Uppdragsgivare

SveaskogUtbildningar Älgfrode

Svensk Naturförvaltning arrangerar och medverkar i utbildningar för att använda prognosverktyget Älgfrode. Utbildningarna vänder sig i första hand till personer med mer centrala positioner inom landets älgförvaltning. Verksamheten är sanktionerad av Skogsbrukets Viltgrupp och Svenska Jägareförbundet som är de två parter som tillsammans med Svensk Naturförvaltning utvecklat Älgfrode. Utbildning i Älgfrode på mer lokal nivå eller handledning utförs främst av representanter från markägarorganisationer eller Svenska Jägareförbundet. Svensk Naturförvaltning har medverkat i utbildningar som genomförts med Älgförvaltningsgrupper i bla Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Uppland. Vid intresse kontakta info@naturforvaltning.seUtveckling och kvalitetssäkring av metodik för övervakning och förvaltning av älg

Projektets syfte är att arrangera en workshop som samlar företrädare för några organisationer vilka är aktörer eller intressenter när det gäller att utveckla och tillämpa metodik för övervakning och förvaltning av älg. Vi vill inleda en dialog mellan forskning och förvaltning kring de verktyg och metoder som idag används i älgförvaltningen. Speciellt när det gäller modellering av data från Älgobs och spillningsinventering för att ge en skattning av det faktiska antalet älgar, vilket bättre svarar mot behoven från den praktiska förvaltningen. I förlängningen hoppas vi gemensamt kunna samverka i utvecklingen och kvalitetssäkringen av metodik som skattar älgtäthet på ett kostnadseffektivt, rättvisande och precist sätt.

Finansiär

Naturvårdsverket ViltvårdsfondenUtvärdering metodik för inventering av strandängsfåglar

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

RapportÄbin 2017

Projektledare

Älgbetesinventering i Sverige

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgstammen i Västerbottens län - oktober 2017

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

PMÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2017

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Blekinge län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Blekinge län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Jämtlands län

Uppdragsgivare

SCA Skog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Västerbottens län

Svensk Naturförvaltning följer för sjunde året i rad upp älgstammens numerär och sammansättning i Västerbottens län. Beräkningen görs utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik och presenteras för hela länet, länets fem ÄFO samt 22 delområden (motsvarar jaktvårdskretsar utom Sorsele jvk som delats upp på Sorsele nedan och Sorselefjällen).

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västerbottens län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Svensk Naturförvaltning följer för fjärde året i rad upp älgstammens numerär och sammansättning i Örnsköldsvik älgförvaltningsområde (ÄFO). Beräkningen görs utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik och presenteras för hela ÄFO:t samt dess fem delområden.

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2016Avgränsning av sjömarker på Öland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länFlyginventering Norra Upplandskusten ÄFO

Uppdragsgivare

SKB

Gräsö ÄSO

Granfjärden ÄSO

Hållnäs ÄSO

Älgmossen ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladGränsmarkering Kalmar län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länInventering av fåglar på Ölands sjömarker

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länInventering av Natura 2000-områden

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länMiljöövervakning av hävd slåtterängar Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportNaturvärdesinventering Alefjäll

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länNaturvärdesinventering Vänersborgs kommun

Uppdragsgivare

Vänersborgs kommunTjäderinventering Sveaskog

Uppdragsgivare

SveaskogUppföljning av kvarstående gräsmängd i gräsmarker Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länÄbin 2016

Uppdragsgivare och finansiärer

Bergvik Skog

Holmen Skog

LRF Skogsägarna

Länsstyrelsen Norrbotten län

Mellanskog

Norra Skogsägarna

Norrskog

Pajala allmänningsskog

Skogsindustrierna

SCA Skog

Statens fastighetsverk

Sveaskog

Svenska kyrkan Luleå stift

Södra

 

Projektledare

SkogForsk

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgstammen i Västerbottens län - oktober 2016

Uppdragsgivare

Skogsbrukets JaktgruppÄlgstammens utveckling i Hallands södra ÄFO

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Hallands länÄlgstammens utveckling i Värmlandsnäs

Uppdragsgivare

Värmlandsnäs Östra ÄlgjaktsområdeÄlgstammens utveckling i Västerbottens län

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2015Analys älgskador-älgtäthet Västerbotten

I och med bildandet av älgförvaltningområden har det skapats bättre förutsättningar att koppla samman älgstammens storlek och skadefrekvensen i tallungskog. Projektet syftar till att utveckla en modell som kan förklara skadefrekvens och antal skadade tallstammar i ett älgförvaltningsområde (ÄFO) eller motsvarande utifrån data från älgbetesinventeringar (ÄBIN), foderprognoser och skattad älgtäthet.

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Viltgrupp

 

Redovisning

Rapport

ResultatbladBäverförvaltning Nacka kommun

Uppdragsgivare

Nacka kommun

 

Redovisning

RapportGränsmarkering Kalmar län

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länInventering av fåglar på Ölands sjömarker

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länTjäderinventering Sveaskog

Uppdragsgivare

SveaskogUppföljning av restaurerade områden i Life-projektet GRACE i Västra Götalands län 2015

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands län

 

Redovisning

RapportUppföljning gräsmarker i skyddade områden i Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länÄbin 2015

Uppdragsgivare och finansiärer

Bergvik Skog

Holmen Skog

LRF Skogsägarna

Mellanskog

Norra Skogsägarna

Norrskog

Skogsindustrierna

SCA Skog

Sveaskog

Södra

 

Projektledare

SkogForsk

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsida

 Älgdemografi SKB Uppland

SKB i samarbete med jägarna i norra Uppland samlar in käkar och livmödrar från skjutna älgar. Insamlingen ger information om åldersammansättning och fruktsamhet i älgstammen. Tillsammans med övrig statistik på fällda älgar och data från Älgobsen görs en beskrivning av stammens tillstånd.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammen i Västerbottens län - oktober 2015

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

PMÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2015

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Fyringen ÄSO

I Hammerda/Ragunda ÄFO har antalet skjutna älgar minskat i åtta av elva älgskötselområden (ÄSO) jämfört med avskjutning tre-fyra år tillbaka. En minskad avskjutning kan vara en medveten strategi för att höja älgtätheten och, om födoresurserna tillåter, få en högre avkastning. Färre skjutna älgar kan även vara en effekt av att stammen minskar och man vill balansera uttag mot tillväxt. Ett tredje alternativ är att det i en minskande stam är svårt att skjuta det antal älgar man har planer på att fälla. Vad som än ligger bakom utvecklingen så har man mycket att vinna på att följa upp vad som händer med stammens storlek. I ett av Hammerda/Ragundas ÄFO - Fyringen ÄSO - har detta gjorts årligen sedan några år tillbaka.

Uppdragsgivare

Fyringen ÄSO

 

Redovisning

Resultatblad

 Älgstammens utveckling i Gävle-Dala ÄFO

Uppdragsgivare

Gävle-Dala ÄFO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Hedesunda-Valbo ÄSO

Uppdragsgivare

Hedesunda-Valbo ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Malingsbo ÄFO

Uppdragsgivare

Malingsbo ÄFO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Norrbottens län

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Sorsele jvk

Uppdragsgivare

Sorsele jvk

 

Redovisning

PM Sorsele nedan

PM SorselefjällenÄlgstammens utveckling i Västerbottens län

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Örnsköldsvik är ett stort älgförvaltningsområde (ÄFO) i Västernorrland där man har en väl utvecklad älgförvaltning. ÄFO:t består till huvuddelen av ett antal älgskötselområden som vart och ett tillhör något av fem delområden. Svensk Naturförvaltning har uppdraget att för vardera delområde kvatitativt beskriva älgstammens numerär och sammansättning efter avslutad jakt 2014/2015. Beräkningen görs utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik.

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad2014Flyginventering Hammarbacken

Uppdragsgivare

BillerudKorsnäs

 

Redovisning

ResultatbladFlyginventering Malingsbo ÄFO

Uppdragsgivare

Sveaskog

Grimsö SITES

 

Redovisning

Resultatblad Malingsbo ÄFO

Resultatblad GrimsöFåglar och hävd på strandängar i Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länFöreläsning Viltstammar i balans

LRF, Södra och Jägareförbundet har sedan 2012 drivit ett projekt som ska förmedla kunskap, och skapa samsyn och förståelse, för en anpassad förvaltning av klövviltstammar i balans med produktion och miljö. Arbetet ska leda till ett gemensamt mål för de fyra län som ingår i projektet: Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar och Blekinge län. Svensk Naturtförvaltning bidrar under hösten 2014 med en föreläsning "Vem bestämmer antalet älgar i skogen egentligen?" på ett av tre slutseminarier. För mer info kolla pressklipp om projektet och program för slutseminarierna.

Uppdragsgivare

LRF

Södra

JägareförbundetInventering av fåglar på Ölands sjömarker

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länUppföljning gräsmarker i skyddade områden inom projektet LIFE+Vänern

Värmland driver projektet LIFE+Vänern 2013-2018. Det är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland där 17 projektområden ska restaureras för att gynna arter och naturtyper som är utpekade i Natura 2000-områden.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Värmland

 

Redovisning

RapportUppföljning gräsmarker i skyddade områden i Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länÄlgbetesskadeinventering Dalarna

Uppdragsgivare

Stora Enso

 

Redovisning

Rapport

Resultatblad Fredriksberg

Resultatblad Gyllberget

Resultatblad Lumsheden

Resultatblad NornÄlgbetesskadeinventering Gävleborg

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Gävleborg

Berörda markägare i Gävleborgs län

 

Redovisning

Rapport

Resultatblad Gruvberget

Resultatblad Ljusne

Resultatblad Söder Voxnan

Resultatblad Trödje

Resultatblad ÖdmordenÄlgbetesskadeinventering Götaland

Flera stora skogsaktörer i södra Sverige har gått samman för att genomföra en inventering av klöviltsorsakade skador på ungskog. Varje älgförvaltningsområde (ÄFO) i Götaland ingår i upplägget och Svensk Naturförvaltning har uppdraget att inventera 15 av dessa. För mer info se pressklipp på Södras hemsida.

Uppdragsgivare

Holmen Skog

Häradsmarken

Skogssällskapet

Sveaskog

Svenska kyrkan Växjö Stift

Södra

 

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsidaÄlgbetesskadeinventering Sveaskog Bergslagen

Älgbetesskador på tall inventeras i sju älgförvaltnimngsområden: Gävle-Dala, Gunnilbo, Malingsbo, Tiveden, Örebro läns västra, Närkesberg, Hökhöjden. Förutom stamskador skall omfattningen av skottbetning kvantifieras.

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

Rapport

Resultatblad Gunnilbo

Resultatblad Gävle-Dala

Resultatblad Hökhöjden + Resultatblad Hökhöjden bilaga

Resultatblad Malingsbo

Resultatblad Närkesberg

Resultatblad Tiveden

Resultatblad Örebro läns västraÄlgbetesskadeinventering Södra Norrland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Jämtlands län

Länsstyrelsen Västernorrland

Berörda markägare i Jämtlands län och Västernorrlands län

 

Redovisning

Rapport

Resultatblad Härjedalens ÄFO

Resultatblad Sundsvalls ÄFOÄlgdemografi SKB Uppland

SKB i samarbete med jägarna i norra Uppland samlar in käkar och livmödrar från skjutna älgar. Insamlingen ger information om åldersammansättning och fruktsamhet i älgstammen. Tillsammans med övrig statistik på fällda älgar och data från Älgobsen görs en beskrivning av stammens tillstånd.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammen i Anundsjö nedre ÄSO och Aspeå ÄSO

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

Resultatblad Anundsjö nedre

PM AspeåÄlgstammen i Västerbottens län - oktober 2014

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

PMÄlgstammen i Örnsköldsviks ÄFO - oktober 2014

Älgstammens numerär och sammansättning efter septemberjaktenska ska beräknas utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik och arbetet är en uppföljning av en under året tidigare beräkning. Den nya beräkningen syftar till att se om man ligger rätt till givet information om sommarens reproduktion som samlats in genom senaste Älgobs.

Uppdragsgivare

Holmen Skog

 

Redovisning

PMÄlgstammens utveckling i Bodsjö ÄSO

Uppdragsgivare

SCA

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Fyringens ÄSO

Uppdragsgivare

Fyringen ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Gunnilbo ÄFO

Uppdragsgivare

Gunnilbo ÄFO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Gävle-Dala ÄFO

Uppdragsgivare

Gävle-Dala ÄFO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Hallands Norra ÄFO

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Hallands län

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Tivedens ÄFO

En förnyad beräkning av älgstammens storlek baserad på Älgobsdata, avskjutningsstatistik och flyginventeringsresultat.

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Vingåkers ÄFO

Uppdragsgivare

Vingåker ÄFO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Vänern-Möckelns ÄFO

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Västerbottens län

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Örnsköldsviks ÄFO

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västernorrland

 

Redovisning

ResultatbladInventering av kärlväxtfloran i Värmlands län inom LIFE-projektet "Foder & Fägring"

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Värmland

 

Redovisning

Rapport2013Fåglar och hävd på strandängar i Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länInventering av fåglar på Ölands sjömarker

För tredje året i rad inventerar Svensk Naturförvaltning  häckfågelfaunan på Ölands sjömarker. Dessa strandnära betesmarker  är internationellt betydelsefulla rast- och häckningsmiljöer för  många fågelarter och lockar årligen tusentals ornitologer till 
Öland. Under fågelinventeringen dokumenteras även en del egenskaper  hos vegetationen som anses vara av betydelse för fåglarnas  häckningsframgång.  Inventeringen utgör därmed ett viktigt  underlag i förvaltningen av Sjömarkerna. Arbetet sker på uppdrag av  Länsstyrelsen i Kalmar län och är en del inom den regionala  miljöövervakningen.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länInventering av kärlväxtfloran i Värmlands län inom LIFE-projektet "Foder & Fägring"

Kärlväxtfloran i Natura 2000-områden Abborrtjärnsberg, Nötön-Åråsviken, Brosjön och Ritamäki för LIFE-projektet "Foder och fägring" övervakas. LIFE är ett samarbetsprojekt mellan Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län vars syfte är att undersöka effekter på kärlväxtfloran av olika skötselåtgärder i ett antal Natura 2000-områden. De fyra områden som ligger i Värmland: Abborrtjärnsberg och Ritamäki i Torsby kommun, Nötön-Åråsviken i Kristinehamns kommun och Brosjön i Säffle kommun har Svensk Naturförvaltning AB i uppdrag att inventera. En första inventering gjordes 2010 och till sommaren kommer en ny inventering genomföras. Innan en slutlig utvärdering ska äga rum är en tredje omgång inplanerad till 2014.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Värmland

 

Redovisning

RapportKustfågelinventering längs Bohuskusten

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länMånga frågor om vildsvinsförvaltning

Svensk Naturförvaltning höll föredrag om vildsvinsförvaltning i Kosta den 24 februari i samband med att LRF arrangerade en vildsvinsmässa. Antalet rapporterade viltolyckor med vildsvin var ca 60% fler i landet under 2012 än 2011. Detta resulterar i många samtal till oss om vildsvinsförvaltning. Vi rekommenderar en förvaltning som i större utsträckning bygger på fakta än vad som idag är fallet. För att komma igång med att systematiskt samla in information om vildsvinen och dess påverkan på omgivningen föreslår vi att man använder vårt web-verktyg "Vildsvinsbas".Uppföljning gräsmarker i skyddade områden i Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands länUtbildning i Älgförvaltning

Under vecka nio genomförde Svensk Naturförvaltning utbildningar på temat "Förvaltning av älg och skog" i Skellefteå och Lycksele. Deltagare i utbildningarna var personal och ombud för Norra Skogsägarna, Sveaskog, LRF samt älgförvaltningsgrupperna i Västerbottens län. Vi tackar alla deltagare för intressanta diskussioner och värdefulla synpunkter.Utvärdering av avståndsinventering på älg

Nya flyginventeringsmetoden satt under lupp för granskning. Avståndsinventering (på engelska Distance Sampling) är metod att skatta populationsstorlek och som tillämpats på många arter. Svensk Naturförvaltning AB har utvecklat ett sätt att tillämpa metoden från luften för att skatta älgens numerär i ett avgränsat område. Metoden är i jämförelse med en rutinventering, som ofta praktiserats tidigare, kostnadseffektiv på stora arealer. På uppdrag av Sveaskog har vi inventerat ett antal områden med båda metoderna samt där även gjort spillningsinventeringar. Arbetet nu är att tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvärdera avståndsinventeringens pålitlighet som metod att skatta älg.

Uppdragsgivare

Sveaskog AB

 

Redovisning

Kontakta uppdragsgivareUtvärdering av kalkgölar i Forsmark

Hittils insamlade data i projekt med att flytta kalkgölar i Forsmarksområdet ska sammanställas och utvärderas av Svensk Naturförvaltning. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om dispens enligt artskyddsförordningen för att kunna fylla igen några våtmarkslokaler varav en idag hyser den rödlistade gölgrodan. Som en kompensationsåtgärd har SKB grävt nya gölar i området. Genom denna åtgärd hoppas man inte bara kompensera bortfallet av habitat utan även bidra till att stärka gölgrodans chanser att överleva.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportUtvärdering skötselmetoder på kalkgräsmarker

Effektiviteten av olika skötselmetoder för att återskapa kalkgräsmarker ska utvärderas. Arbetetet består av två delar:

  1. Analys av hur typiska arter för kalkgräsmarker utvecklats på tidigare röjda områden och hur igenväxningen ser ut beroende på olika skötselhistorik.
  2. Föreslå ett upplägg för att utvärdera hur kommande skötselåtgärder och metoder påverkar de typiska arterna.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

RapportUtvärdering älgförvaltningsplaner Kronobergs län

Som ett led i att säkerställa kvaliteten på framtagna älgförvaltningsplaner i Kronobergs läns sju älgförvaltningsområden har Svensk Naturförvaltning uppdraget att utvärdera

  1. om de målsättningar som formulerats är förenliga med varandra
  2. hur de underlag som finns tillgängliga utnyttjats för att föreslå åtgärder
  3. om åtgärdsförslagen kan förväntas bidra till att uppfylla målen

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

 

Redovisning

Rapport

 Vätar och diken på Ölands sjömarker

När man planerar för att bevara och sköta en art eller en naturtyp behöver man har tillgång till underlag med vederhäftiga åtgärdsförslag. Här genomförs ett projekt vars syfte är att utveckla metodik för att ta fram den typen av underlag för strandängsfåglar på de öländska sjömarkerna. I arbetet utreds olika förslag på åtgärder som kan förbättra hävdtillståndet och som skapar flera vattenhållande vätar och flöden under längre tid.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länÄlgbetesskador Sveaskog Mitt

I tolv älgförvaltningsområden som ligger inom Sveaskogs marknadsområde Mitt skall älgbetesskador på tallungskog inventeras. Vissa områden har Svensk Naturförvaltning fått vara med och följa i flera år. Ett par är helt nya: Södertälje ÄFO och Ljusnan-Voxnan ÄFO. Nytt för i år är att skador undersöks inte bara på tall utan även på gran. Både stora, det vill säga bolag, och små skogsägares mark  ingår i undersökningarna.

Uppdragsgivare

SveaskogÄlgbetesskador Värmland

Värmland skall inventeras på älgbete och skador på tallungskog som en följd därav. Arbetet genomförs i juni 2013 och alla länets älgförvaltningsområden utom Vänern-Möckeln undersöks. Mätningar är främst koncentrerade till skador på tall i betesbegärlig höjd. Men även förekomst av och bete på de betesbegärliga trädslagen rönn, asp, sälg och ek (i sammanhanget benämnt RASE) skall kvantifieras. Det senare i syfte att bedömma om dessa får chansen att ta höjd under rådande betestryck.

Uppdragsgivare

Markägarforum i Värmland

 

Redovisning i urval

Rapport

ResultatbladÄlgdemografi SKB Uppland

I och med att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) påbörjade platsundersökningar för slutförvar av kärnbränsle initierades ett samarbete mellan SKB och jägare i norra Uppland. Aktiviteten är fortlöpande och genererar data över den lokala älgstammen. Svensk Naturförvaltning AB har uppdraget att hålla i datainsamling, utföra analyser och redovisa resultat som de lokala jägana kan utnyttja för att förvalta sin älgstam.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Emådalens ÄSO

Uppdragsgivare

Emådalens ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Fyringens storlicens

I Fyringens storlicens som består av 29 jaktlag i Jämtland ska älgstammens storlek, sammansättning och utveckling beräknas. Syftet är att ta fram ett underlag som kan användas som stöd fötr att planera och bestämma kommande älgavskjutning. Arbetet kan ses som en viktig del i den lokala älgförvaltningen, en verksamhet som Fyringen har stora ambitioner med. Förutom detta projekt har man bland annat samlat in käkar från skjutna älgar för åldersbestämning. Det är gjort i många år och fortgår detta kommer man så småningom kunna rekonstruera stammen och på detta sätt få en ännu bättre skattning av stammens storlek.

Uppdragsgivare

Fyringens storlicens

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Norra Uppsalaåsen

Uppdragsgivare

Norra Uppsalaåsens ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Norrbottens län

Älgstammen beräknas utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik i Norrbotten. Skogsbrukets jaktgrupp som är en sammanslutning av skogsägare i Västerbottens och Norrbottens län har gett Svensk Naturförvaltning AB i uppdrag att göra en beräkning av älgstammens storlek före och efter jakt i Norrbottens sex älgförvaltningsområden. Beräkningarna görs utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik. Resultaten kommer kunna jämföras med senare års vinterinventeringar dvs. flyginventeringar och spillningsinventeringar och därigenom ge en viss inblick i hur säsongsvandring förändrar älgarnas geografiska fördelning.

Uppdragsgivare

Skogsbrukets JaktgruppÄlgstammens utveckling i Tibro ÄSO

Uppdragsgivare

Tibro ÄSO

 

Redovisning

Resultatblad Älgobsanalys

Resultatblad AvskjutningsförslagÄlgstammens utveckling i Tivedens ÄFO

Älgstammen i Tivedens ÄFO beräknas utifrån Älgobsdata, avskjutningsstatistik och flyginventeringsresultat. Ett nytt system för älgförvaltning håller på att ta form där varje län delats in i ett antal älgförvaltningsområden (ÄFO). Sveaskog som är en betydande markägare inom Tivedens ÄFO i Örebro län har i detta område under flera års tid följt utvecklingen av viltbetesskador och även låtit utföra en flyginventering av älg 2008/2009. Uppdraget här är att beskriva älgstammens uteveckling under senare år med hjälp av data från den så kallade Älgobsen och avskjutningstatistik. Även resultat från genomförd flyginventering utnyttjas i analysen.

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Torp södra ÄSO

Torp södra ÄSO är ett älgskötselområde i Sverige som följt utvecklingen av sin älgstam relativt ingående under flera år och här gör Svensk Naturförvaltning en uppdatering av stammens storlek och sammansättning. Beräkningarna vilar på Älgobsdata och avskjutningsstatistik.

Uppdragsgivare

SCA

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Värmlandsnäs

Uppdragsgivare

Värmlandsnäs Norra ÄSO

Södra Näsets ÄSO

 

Redovisning

ResultatbladÄlgstammens utveckling i Västerbottens län

Älgstammen beräknas utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik i Västerbotten. Stora och små skogsägare i Västerbottens och Norrbottens län har gått samman och bildat  Skogsbrukets Jaktgrupp. Syftet är att balansera älgförekomst med betesskador på ett acceptabelt sätt.  För att lyckas krävs att man följer utvecklingen av både älg och skador. Svensk Naturförvaltning AB har här uppdraget att göra en analys av älgstammens utveckling och nuvarande läge i  Västerbottens fem älgförvaltningsområden. Beräknarna görs utifrån Älgobsdata, avskjutningsstatistik och flyginventeringsresultat i den mån sådana finns.

Uppdragsgivare

Skogsbrukets Jaktgrupp

 

Redovisning

Resultatblad2012Fåglar och hävd på strandängar i Västra Götaland

Skyddade strandängar i Västra Götaland inventeras på fåglar, mängd buskar och gräshöjd. Sedan 2003 genomförs årligen inventering (uppföljning) av fåglar och hävd på skyddade havsstrandängar och inlandsstrandängar i Västra Götaland. Syftet med dessa inventeringar är att få information om tillståndet för strandängarnas fågelfauna och skötsel. Systemet är anpassat för att kunna erhålla information om strandängarna och dess fågelfauna på länsnivå och på enskilda objekt. Vi utför uppdraget på beställning av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands länFörvaltningsplaner på knubbsäl och gråsäl

Nationella förvaltningsplaner på säl uppdateras och revideras. Nationella förvaltningsplaner för Gråsäl och Knubbsäl upprättades under ledning av Naturvårdsverket 2007. Detta för att ha ett instrument att säkerställa gynnsam bevarandestatus (GYBS) hos de båda sälarterna och det gjordes i linje med vad som rekommenderats i Helsingforskonventionen om skydd för Östersjöns marina miljö (HELCOM). Nu skall planerna revideras och uppdateras. Uppdraget innefattar i en beskrivning av populationernas storlek och tillväxt baserad på senaste data samt en analys av hur ökad mortalitet skulle kunna äventyra GYBS. Även frågor kring lokal förvaltning, hantering av konflikter mellan säl och fiske och värdskap av data kring sälpopulationerna skall beröras.

Uppdragsgivare

Havs- och vattenmyndighetenFörvaltningsplaner på stora rovdjur

De stora rovdjuren ska få nationella förvaltningsplaner. Naturvårdsverket har nyligen upprättat en nationell förvaltningsplan för varg. Som konsultstöd skall Svensk Naturförvaltning AB ta fram förslag på delar av motsvarande planer på björn, järv, lodjur och kungsörn. Bland annat skall förvaltning för att nå rovdjurspo-litiska målsättningar, uppföljning av förvaltningen, arternas status, forskning och förvaltningens organisation avhandlas.

Uppdragsgivare

NaturvårdsverketInventering av däggdjur i Forsmark och Hållnäs

Ny platsundersökning av däggdjurspopulationerna nära Forsmark kärnkraftsverk. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har vid några tillfällen uppdragit åt Svensk Naturförvaltning AB att inventera (platsundersöka) delar av däggdjursfaunan runt Oskarshamn och Forsmark. En ny platsundersökning skall göras 2012 i Forsmark där SKB bedriver delar av sin verksamhet och i Hållnäs som utgör ett referensområde till detta när det gäller vilt. Inventeringarna omfattar snöspårning, spillningsinventering och flyginventering. Syftet med snöspårningarna är främst att redovisa förekomsten av rovdjur som lodjur, mård, utter och räv. Spillningsinventeringarna tar fram underlag för att beräkna antalet älgar, rådjur, vildsvin och harar.

Uppdragsgivare

SKB

 

Redovisning

RapportInventering av fåglar på Stora Alvaret Öland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

Rapport

 Inventering av fåglar på Ölands sjömarker

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länKustfågelinventering längs Bohuskusten

Räkning av fåglar på öar utmed Bohuskusten för tolfte året i rad. Sedan början av 2000-talet har Svensk Naturförvaltning AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland inventerat skärgårdsfåglar på öar och skär utmed Bohuskusten. Även rovfåglar, kråkfåglar och säl räknas. Inventeringarna ingår i ett övervakningssystem med syfte att följa populationernas utveckling. Informationen är bland annat värdefull för att utvärdera olika förvaltningsåtgärder och miljöförändringar. I årets inventering görs en extra insats utmed Tjörn där man 2011 drabbades ett stort oljeutsläpp.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands länUppföljning gräsmarker i skyddade områden i Västra Götaland

Kärlväxter inventeras inom ramen för uppföljning av naturreservat och Natura 2000-områden. De naturskyddade gräsmarkerna i Västra Götalands län ingår i ett övervakningssystem som är uppbyggt för att följa dessa gräsmarkers tillstånd. En årlig inventering (uppföljning) har pågått sedan 2006. Svensk Naturförvaltning AB genomför sommaren 2012 en fältmätning av kärlväxter som i systemet utgör så kallade typiska arter och negativa indikatorer.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Västra Götalands länViltbetesskadeinventeringar Bergslagen

Inventering av älgbetesskador i sex av Bergslagens älgförvaltningsområden. Sveaskog har i många år inventerat viltbetesskador i delar av Bergslagen. Från och med 2008 påbörjades en mer systematisk uppföljning av ett antal förvaltningsområden, där eget innehav var dominerande. Dessa områden är idag helt eller delvis de älgförvaltningsområden (ÄFO) som håller på att ta fast form. Vi har fått uppdraget att under sommaren 2012 inventera, oberoende av markägare, sex älgförvaltningsområden (ÄFO) i Bergslagen: Tiveden ÄFO, Örebro läns Västra ÄFO, Ving-åker ÄFO, Malingsbo ÄFO, Gunnilbo ÄFO och Gävle-Dala ÄFO.

Uppdragsgivare

SveaskogViltbetesskadeinventeringar Götaland

Betesskadeinventering under sydsvenska förhållanden i tre älgförvaltningsområden. Sveaskog har på senare år ökat sin ambition med att kartlägga storlek och utbredning av viltbetesskador i ungskog. Fram till i år har endast mark ägd och förvaltad av Sveaskog själva inventerats. I och med den nya älgförvaltningsorganisationens nationella inträde anpassar man sig till denna och vi har fått uppdraget att inventera, oberoende av markägare, Jönköping läns älgförvaltningsområde 3 och Östergötland läns älgförvaltningsområde 5. I det senare området är Boxholms skogar samarbetspart. I ett tredje område - Västerviks södra ÄFO - gör vi upplägg och Sveaskog inventerar själva.

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

Resultatblad Jönköping ÄFO 3

Resultatblad Östergötlands ÄFO 5Viltbetesskadeinventeringar SCA Jämtland

SCA:s tallungskogar i Jämtlans län inventeras på skador. SCA skog är en av Sveriges största aktör i den skogliga sektorn med förväntningar på att producera skogsråvara av bra kvalitet. Älgen kan här genom sitt bete vara ett problem. För att ha tillförlitliga underlag att bedöma betesskador skall Svensk Naturförvaltning AB under 2012 inventera SCA:s tallungskog i SCA:s tre förvaltningsdistrikt i Jämtlands län.

Uppdragsgivare

SCA

 

Redovisning

ResultatbladViltbetesundersökningar Skogssällskapet

Skogsällskapet satser mer på att hantera påverkan av vilt. Skogssällskapet har som uttalad uppgift att kombinera bra lönsamhet i skogsproduktion med en god miljö- och naturvård. Viltbete, speciellt av älg, utgör en problematik där ambitionen är att stärka sina egen kompetens och samtidigt förse sig med tillförlitliga underlag för att bedriva en effektiv förvaltning av skogsråvara, vilt och biologisk mångfald. Som ett viktigt steg utför Svensk Naturförvaltning AB under sommaren 2012 en inventering av foder, betestryck och betesskador på fem lokaler från Växjö i söder till Uppsala i norr.

Uppdragsgivare

Skogssällskapet2011

För info om äldre projekt kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Kontaktuppgifter finns under Kontakt.