Partille kommun

Partille kommun

I planeringen för hur mark- och vattenområden får användas och hur motsvarande områden skall bebyggas görs  detaljplaner. Naturvärdesinventering (NVI) utgör en vanlig del i denna planering för att ringa in de ekologiska aspekterna. Som utförare av NVI har Svensk Naturförvaltning jobbat på uppdrag åt och för Partille kommun.