Affärsidé, kunder och företagets historia


Spaning från helikopter

Älgen är det ekonomiskt viktigaste viltet och jakt på älg omsätter årligen stora summor. Förekomst av älg medför också betydande kostnader i form av skogskador och trafikolyckor. Under slutet av förra seklet började skogsindustrin alltmer se ekonomiska fördelar med en effektiv älgförvaltning och därmed växte behovet av korrekt genomförda inventeringar och professionella analyser. Med detta som affärsidé skapades Svensk Viltförvaltning AB år 1998.

Företagets uppgift blev så till en början att bistå skogsbolag och jägare med kompetens och faktaunderlag. Även om älgen var skäl till merparten av  jobb gjordes även arbete knutet till annat vilt. Och efterhand utökades verksamheten till naturvård och förvaltning av skyddsvärda arter och miljöer. Även här visade det sig finnas ett tilltagande behov av ekologisk kompetens och professionalism. Så bildades Svensk Naturförvaltning AB 2003. Namnet valdes för att tydliggöra bredden i verksamheten. Idag är företag, myndigheter och medlemsorganisationer runt hela Sverige kunder.