Referenser - myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bildades 2011 och tog vid inrättandet över ett antal uppgifter från Naturvårdsverket som berör havs- och sötvattensfrågor och många av det tidigare Fiskeriverkets uppgifter. Under 2012 lät havs- och vattenmyndigheten Svensk Naturförvaltning ta fram förslag på nya nationella förvaltningsplaner på gråsäl och knubbsäl.

Projekt i urval

Förvaltningsplaner på knubbsäl och gråsäl

Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge län

Svensk Naturförvaltning tillämpar avståndsinventering för att skatta täthet av olika arter. Detta sker inte minst med helikopter på stora klövdjur som älg och dovhjort. På Hanö utanför i Blekinges kust gjordes emellertid en avståndsinventering från landbacken 2006. Parallellt gjordes vegetationsundersökningar med uthägnader för att studera effekter av dovhjortarnas bete. Blekinge län var även tidigt ute med att söka konsultstöd för att genomföra uppföljning av naturreservat och Natura 2000-områden. Till stöd för länets älgförvaltning har länsstyrelsen beställt beräkningar av älgstammens utveckling.

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborgs län

Efter larm om populationsminskning av fiskgjuse inom Färnebofjärdens Nationalpark påbörjades en övervakning med ekonomiskt stöd av länsstyrelsen i slutet av 1990-talet. Med tolv års data fick Svensk Naturförvaltning uppdraget att göra en sammanställning och analys av tillståndet för fiskgjusen. Länsstyrelsen har även stått bakom inventeringar av älgbeteskador som Svensk Naturförvaltning utfört i länet 2014.

Länsstyrelsen Halland

Länsstyrelsen Hallands län

För att få ett bättre underlag vid handläggning av skyddsjakt på skarv har länsstyrelsen låtit utföra inventering av storskarvens numerär och geografiska utbredning. Länsstyrelsen i Hallands län har även tagit stöd av Svensk Naturförvaltning för att lägga upp och genomföra uppföljning av skyddsvärda gräsmarker.

Länsstyrelsen Jämtland

Länsstyrelsen Jämtlands län

Älgen är precis som länsvapnet antyder ett län med betydade älgmarker. Med älg följer också som regel skador på tallungskog. Länsstyrelsen ihop med länets markägare gav 2014 Svensk Naturförvaltning uppdraget att inventera skadornas omfattning i Härjedalens ÄFO.

Länsstyrelsen Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Mellan sjöarna Bolmen och Draven förekommer en betydande mängd tranor och grågäss. Dessa har periodvis utfodrats för att undvika skador på annan gröda. Svensk Naturförvaltning har här fått följa utvecklingen i antal och utbredning av fåglar och studera om denna utfodring haft avsedd effekt. Till detta kan nämnas att i de flyginventeringar vi genomfört i länet har länsstyrelsen varit en viktig part.

Länsstyrelsen Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län

Till Kalmar län hör Öland som av de flesta är bekant som ett landskap med mycket säregen och värdefull natur. Här har Svensk Naturförvaltning haft uppdraget att inventera Kornknarr, följa upp fåglar på Ölands sjömarker och Ölands alvar. Ett projekt med syfte att testa metodik för att kvantifiera hävd har det också blivit. Men även Kalmar läns fastland har stora naturvärden. Svensk Naturförvaltning fick här 2009 uppdraget att designa och genomföra en inventering av större vattensalamander.

Projekt i urval

Inventering av fåglar på Ölands sjömarker

Utvärdering av skötselmetoder på kalkgräsmarker

Vätar och diken på Ölands sjömarker

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Skapandet av älgförvaltningsområden (ÄFO) i landet har bidragit till att tydliggöra nödvändigheten av planering och uppföljning av älgstamman på lokal nivå. För länsstyrelsen i Kronobergs läns räkning har Svensk Naturförvaltning fått granska länets sju älgförsvaltningsplaner.

Projekt i urval

Utvärdering förvaltningsplaner Kronobergs län

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten

Betesskador på tall är en utmaning som ställer stora krav på att beslutsfattare har rättvisande beskrivningar av älg och skador. Sveriges till ytan största län huserar en stor del av alla älgar som finns i landet. Här är också andelen tall i ungskogarna som högst. Länsstyrelsen har varit medfinasiär vid inventering av älgbetesskador utförda av Svensk Naturförvaltning.

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Skåne

Skåne har rikligt med vilt. Här finns relativt gott om kronhjort som är Skånes lanskapsdjur och många andra arter knutna till den lövhabitat och jordbrukslandskapet. Men här finns även älg. Svensk Naturförvaltning  har försett ällgförvaltningen med data på älgens numerär i länets norra delar. 

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland gav 2010 Svensk Naturförvaltning uppdraget att utvärdera ett restaureringsprojekt - ett LIFE-projekt under namnet Foder & Fägring - av tidigare hävdade gräsmarker i några skyddade områden i Värmland. Projektet avsludes 2014. Samma år fick Svensk Naturförvaltning inventera ytterligare fyra områden runt Vänern inom projektet LIFE+Vänern.

Projekt i urval

Inventering av kärlväxtfloran i Värmlands län inom LIFE-projektet  "Foder & Fägring"

Uppföljning gräsmarker i skyddade områden inom projektet LIFE+Vänern

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten

Från och med 2017 har Länsstyrelsen i Västerbottens län tagit över som uppdragsgivare för beräkningar av älgstammens utveckling. En årlig uppföljning av älgstammen utifrån Älgobs och avskjutning inleddes 2011 med en beställning av SCA och fortsatte året därefter av Skogsbrukets Jaktgrupp.

Länsstyrelsen Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland

I Västernorrland har man sedan länge haft en framträdande älgförvaltning. Svensk Naturförvaltning har 2014 på Länsstyrelsens uppdrag fått göra beräkningar av stammens storlek både före och under pågående jakt i Örnsköldsviks ÄFO. Länstyrelsen har också tillsammans med länets markägare finansierat inventeringar av älgbeteskador.

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Som en del i nationella åtgärdsprogram för ängskäreplattmal och prickig stenfrömal har Svensk Naturförvaltning på uppdrag av länsstyrelsen gjort en inventering av arterna i Västmanlands län.

Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Flera viktiga system för uppföljning av naturtyper och arter har utvecklats i och med uppdrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kustfåglar, strandängar, skyddade gräsmarker och stinkpadda tillhör de viktigaste. Inventeringar har vid flera tillfällen utförts med personal från länsstyrelsen och Svensk Naturförvaltning sida vid sida.

Projekt i urval

Kustfågelinventering längs Bohuskusten

Fåglar och hävd på strandängar i Västra Götaland

Uppföljning gräsmarker i skyddade områden i Västra Götaland

 

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Som första myndighet när det gäller förvaltning av vilt och natur i Sverige är Naturvårdsverket en viktig partner för Svensk Naturförvaltning. Genom ett öppet ramavtal utgör  Svensk Naturförvaltning en betrodd konsult. Svensk Naturförvaltning har varit med tagit fram underlag till nationella förvaltningsplaner på säl och de stora rovdjuren.

Naturvårdsverket tilldelas årligen medel ur viltvårdsfonden -- pengar från den viltvårdsavgift alla jägare är ålagda att betala -- för finansiering av viltforskning. Genom sådana forskningsmedel har Naturvårdsverket bidragit till Svensk Naturförvaltnings initiativ till att samordna utveckling av metoder för att övervaka och förvalta älg.

Projekt i urval

Förvaltningsplaner på stora rovdjur

Utveckling och kvalitetssäkring av metodik för övervakning och förvaltning av älg

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket

Den statliga myndigheten Sjöfartsverket genomförde tillsammans med Göteborgs hamn AB i början av 2000-talet ett stort projekt i syfte att förbättra säkerheten för marin transport till och från Göteborgs hamn. Svensk Naturförvaltning hade här en roll i form att studera eventuella effekter på det marina fågellivet.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen verkar både som myndighet och utförare av tjänster inom skoglig förvaltning. Svensk Naturförvaltning och Skogsstyrelsen som myndighet har genom åren utbytt erfarenheter vad gäller älgbetesskador - ett samarbete som blivit viktigare på senare tid i och med en nationell samordning av inventeringar av älgbetesskador. Svensk Naturförvaltning har varit delaktig i olika projekt där Skogsstyrelsen varit en viktig aktör. I Mera Tall - ett projekt som syftar till att stimulera skogsägare att välja tall före gran - har Svensk Naturförvaltning bidragit med en flyginventering och en spillningsinventering.

Projekt i urval

Utveckling av underlag som underlättar målstyrd förvaltning av klövvilt

Kartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd Skogsstyrelsen

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en betydande areal av Sveriges skogsmark, främst skog längs den skandinaviska fjällkedjan. SFV har i samband med inventeringar av  älgbetesskador i Norrbotten bidragit med ekonomiska medel.

Trafikverket

Trafikverket

För att ta fram vägplaner behövs underlag i form av naturvärdesinventeringar längs sträckor där ny mark ämnas tas i anspråk. Under 2017 inventerade Svensk Naturförvaltning sträckningar längs 26 planerade gång- och cykelvägar inom Västra Götaland och Halland.

Projekt i urval

Naturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län