Pågående projekt

Naturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Efter beslut av regionstyrelsen i Västra Götaland 2016 att bygga ut cykelvägar i Västra Götaland fick Trafikverket uppdraget att ta fram ett förslag till prioriterad utbyggnad av cykelvägar i Västra Götaland. För att i nästa steg ta fram vägplaner finns behov att utföra naturvärdesinventeringar längs de sträckor där ny mark kan bli föremål för cykelvägar. Naturvärdesinventeringen utförs under 2017.

Uppdragsgivare

Trafikverket

Fler pågående projekt...