Trafikverket

Trafikverket

För att ta fram vägplaner behövs underlag i form av naturvärdesinventeringar längs sträckor där ny mark ämnas tas i anspråk. Under 2017 inventerade Svensk Naturförvaltning sträckningar längs 26 planerade gång- och cykelvägar inom Västra Götaland och Halland.

Projekt i urval

Naturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län