Referenser - företag

Bergvik

Bergvik Skog AB

Bergvik är en av Sveriges största skogsägare och äger sedan 2004 den skog som Stora Enso och Korsnäs förvaltar. Bergvik har haft ett nära samarbete med Svensk Naturförvaltning när det gäller flyginventering och älgskadeinventeringar i västra Bergslagen. I sambete med mindre skogsägare gjordes mellan 2001 och 2007 ett försök att samla information på den geografiska skala som behövs för att bedriva en effektiv älgförvaltning. Projektet gick under namnet Norn och kan idag ses som en föregångare till ett av dagens älgförvaltningsområden. Bergvik Skog utgör en av fyra explicita partners i samarbetsorganet Skogsbrukets Viltgrupp.

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs AB

Korsnäs AB, det ena av de två bolagen som gick samman och bildade BillerudKorsnäs AB 2012, var fram till 2004 en betydande skogsägare i Sverige. Korsnäs ihop med bland annat Stora Enso har efterfrågat inventeringar av viltbetesskador och älg.

Boo egendom

Boo Egendom AB

På ett av Sveriges största privatägda egendomar -- Boo Egendom -- några mil sydost om Örebro har Svensk Naturförvaltning genomfört flyginventering ett par vintrar.

Brevens bruk

Brevens Bruk AB

Brevens Bruk i Östernärke är ett  lant- och skogsbruksföretag med rika viltstammar.  Tillsammans med granngodset Boo Egendom har de vid två tillfällen beställt flyginventering av älg.

Holmen

Holmen Skog AB

Under flera år har Svensk Naturförvaltning haft förmånen att få vara med och beskriva älgstammens storlek och sammansättning i området Holmen Delsbo i norra Gävleborgs län och Örnsköldsviks älgförvaltningsområde i Västernorrlands län. Det har gjorts genom flyginventering, insamling av käkar i samband med jakt och modellberäkningar utifrån Älgobsdata och avskjutningsstatistik.

Projekt i urval

Älgstammens utveckling i Örnsköldsvik ÄFO

Häradsmarken

Häradsmarken AB

Skogsförvaltningsbolaget Häradsmarken AB som ägs av 12 häradsallmänningar i Östergötlands och Jönköpings län var 2014 en av sex uppdragsgivare bakom satsningen på att inventera av viltbetesskador i Götaland.

Lima Besparingsskog

Lima Besparingsskog

Lima Besparingsskog är en samfällighet med verksamhet inom bland annat skogsbruk. Dess innehav av skog omfattar 51 000 ha. Tillsammans med älgskötselområdena Malungs Nordvästra och Malungs Västra har Lima Besparingsskog låtit Svensk Naturförvaltning flyginventera älg i Malungs Västra älgförvaltningsområde.

Pajala allmänning

Pajala Allmänningsskog

De ca 2000 delägare av 70 000 ha skog i Pajala kommun har varit medfinansiär vid inventering av älgbetesskador i Norrbottens län.

SCA_Ny

SCA Skog AB

SCA har med sitt betydande Norrländska skogsinnehav låtit Svensk Naturförvaltning utföra viltbetesskador i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Man har även varit med och finansierat flyginventeringar och i Jämtland och Västerbotten har man också efterfrågat aktuell information om älgstammen via avancerad analys av Älgobs- och avskjutningsdata.

Projekt i urval

Viltbetesskadeinventeringar SCA Jämtland

SKB

Svensk Kärnbränslehantering AB

I och med ett ansvar att utreda möjligheten till slutförvar av förbrukat men radioaktivt kärnbränsle har Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) gett Svensk Naturförvaltning i uppdrag att göra så kallade plastunderökningar av förekommande däggdjursarter runt Forsmark och Oskarshamn inklusive referensområden. Det har inneburit en tillämpning av många olika praktiska och statistiska metoder för att skatta populationstäthet. Djur har fångats, spårats och räknats från luften. Indirekt har djur skattats genom räkning av spillning och spår.

Projekt i urval

Inventering av däggdjur i Forsmark och Hållnäs

Älgdemografi SKB Uppland

Stora Enso

Stora Enso Skog AB

Stora Enso sköter idag Bergviks skogsinnehav. I samarbete med inte minst Korsnäs AB har man gett Svensk Naturförvaltning i uppdrag att inventera viltbetesskador i Bergslagen och samla in och sammanställa uppgifter på lokala älgstammars åldersammansättning. Stora Enso var också de som initierade Nornprojektet  -  ett försök att samla information på ett sätt som behövs i en modern lokal älgförvaltning.

Sveaskog

Sveaskog AB

Sveaskog och Svensk Naturförvaltning har alltsedan det senare grundades haft ett omfattande samarbete. Det har främst varit på vilt- och skogssidan med även inom naturvård. Sveaskog har bland annat varit först med att beställa flyginventering med avståndsinventeringsmetoden och i några områden låtit göra omfattande foderprognoser. I vissa geografiska områden har man efterhand producerat allehanda faktaunderlag som behövs i en modern älgförvaltning. Halle- och Hunneberg, Malingsbo-Kloten och Furudal är några exempel. Själva eller i samarbete med andra skogsägare har man sett till att få fram underlag på viltbetesskador. Bedömning av naturvärden i skogen är ett arbete som pågått i flera år och som Sveaskog använt sig av personal från Svensk Naturförvaltning. Vissa projekt har helt eller delvis varit av forsknings- och utredningskaraktär.

Projekt i urval

Viltbetesskadeinventeringar Sveaskog Mitt

Viltbetesskadeinventeringar Götaland

ÅF

ÅF

Som ett mångfacetterat ingenjörs- och designföretag jobbar ÅF bland annat med vägar och miljö. Svensk Naturförvaltning har vid ett tillfälle haft förtroendet att bistå med att inventera groddjur i ett för ÅF större uppdrag åt Vägverket.