Betesskadeinventering under sydsvenska förhållanden i tre älgförvaltningsområden. Sveaskog har på senare år ökat sin ambition med att kartlägga storlek och utbredning av viltbetesskador i ungskog. Fram till i år har endast mark ägd och förvaltad av Sveaskog själva inventerats. I och med den nya älgförvaltningsorganisationens nationella inträde anpassar man sig till denna och vi har fått uppdraget att inventera, oberoende av markägare, Jönköping läns älgförvaltningsområde 3 och Östergötland läns älgförvaltningsområde 5. I det senare området är Boxholms skogar samarbetspart. I ett tredje område - Västerviks södra ÄFO - gör vi upplägg och Sveaskog inventerar själva.

Uppdragsgivare

Sveaskog

 

Redovisning

Resultatblad Jönköping ÄFO 3

Resultatblad Östergötlands ÄFO 5