Referenser - kommuner

Borås Stad

Borås Stad

I arbete med att ta fram detaljplaner krävs inte sällan en naturvärdesinventering (NVI). Borås Stad har vid flera tillfällen anförtrott Svensk Naturförvaltning i nämda typ av arbete.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Miljövervakning av hävd på slåtterängar har pågått sedan flera år tillbaka i Västra Götalands län. Svensk Naturförvaltning inventerade fem slåtterängar åt miljöförvaltningen i Göteborgs kommun -- även kallat Göteborgs Stad under 2016.

Härryda kommun

Härryda kommun

Göteborg Landvetter Airport som ligger i Härryda kommun är Sveriges näst största flygplats. I arbete med framtidsversion Airport City och  en detaljplan för utbyggnad norr om dagens etablering har Svensk Naturförvaltning haft uppdrag att göra en naturvärdessinventering (NVI).

Lerums kommun

Lerums kommun

Ekologiska tillståndsbeskrivningar behövs inom kommunal planering och vid olika byggverksamheter. Svensk Naturförvaltning har bland annat inventerat naturvärden och förekomst av groddjur, hackspett och invasiva arter inför en skredprevention av ett tätortsnära parti längs Lerån.

Nacka kommun

Nacka kommun

En ökad rapportering av problem knutna till bäver öppnade för ett sammarbete med Nacka kommun 2015. En enkätundersökning med uppföljande inventering i fält har resulterat i en översiktlig kartläggning av bäver och bäverrelaterade skador.

Orust kommun

Orust kommun

Orust kommun har i ett uppdrag låtit Svensk Naturförvaltning utföra en naturvärdesinventering (NVI) inför om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket i Ellös.

Partille kommun

Partille kommun

I planeringen för hur mark- och vattenområden får användas och hur motsvarande områden skall bebyggas görs  detaljplaner. Naturvärdesinventering (NVI) utgör en vanlig del i denna planering för att ringa in de ekologiska aspekterna. Som utförare av NVI har Svensk Naturförvaltning jobbat på uppdrag åt och för Partille kommun. 

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Svensk Naturförvaltning har bland annat inventerat förekomst av skyddsvärda träd inom kommunen samt utbredning av kärlväxten parkslide, en så kallad invasiv art, som kan orsaka stor skada på miljön.

Tjörns kommun

Tjörns kommun

I samband med Västra Götalands läns årliga uppföljning av hävd på länets slåtterängar lät Tjörns kommun under 2016 inventera två extra slåtterängar. Båda inventeringarna utfördes av Svensk Naturförvaltning.

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun

Naturvärdesinventering (NVI) är en viktig del i samband med planering för förändrad markanvändning. Svensk Naturförvaltning fick under 2016 förtroendet att utföra en NVI i syfte att tjäna som underlag i två detaljplaner.