För tredje året i rad inventerar Svensk Naturförvaltning  häckfågelfaunan på Ölands sjömarker. Dessa strandnära betesmarker  är internationellt betydelsefulla rast- och häckningsmiljöer för  många fågelarter och lockar årligen tusentals ornitologer till 
Öland. Under fågelinventeringen dokumenteras även en del egenskaper  hos vegetationen som anses vara av betydelse för fåglarnas  häckningsframgång.  Inventeringen utgör därmed ett viktigt  underlag i förvaltningen av Sjömarkerna. Arbetet sker på uppdrag av  Länsstyrelsen i Kalmar län och är en del inom den regionala  miljöövervakningen.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län