Länsstyrelsen Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län

Till Kalmar län hör Öland som av de flesta är bekant som ett landskap med mycket säregen och värdefull natur. Här har Svensk Naturförvaltning haft uppdraget att inventera Kornknarr, följa upp fåglar på Ölands sjömarker och Ölands alvar. Ett projekt med syfte att testa metodik för att kvantifiera hävd har det också blivit. Men även Kalmar läns fastland har stora naturvärden. Svensk Naturförvaltning fick här 2009 uppdraget att designa och genomföra en inventering av större vattensalamander.

Projekt i urval

Inventering av fåglar på Ölands sjömarker

Utvärdering av skötselmetoder på kalkgräsmarker

Vätar och diken på Ölands sjömarker