Nationella förvaltningsplaner på säl uppdateras och revideras. Nationella förvaltningsplaner för Gråsäl och Knubbsäl upprättades under ledning av Naturvårdsverket 2007. Detta för att ha ett instrument att säkerställa gynnsam bevarandestatus (GYBS) hos de båda sälarterna och det gjordes i linje med vad som rekommenderats i Helsingforskonventionen om skydd för Östersjöns marina miljö (HELCOM). Nu skall planerna revideras och uppdateras. Uppdraget innefattar i en beskrivning av populationernas storlek och tillväxt baserad på senaste data samt en analys av hur ökad mortalitet skulle kunna äventyra GYBS. Även frågor kring lokal förvaltning, hantering av konflikter mellan säl och fiske och värdskap av data kring sälpopulationerna skall beröras.

Uppdragsgivare

Havs- och vattenmyndigheten