SKB

Svensk Kärnbränslehantering AB

I och med ett ansvar att utreda möjligheten till slutförvar av förbrukat men radioaktivt kärnbränsle har Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) gett Svensk Naturförvaltning i uppdrag att göra så kallade plastunderökningar av förekommande däggdjursarter runt Forsmark och Oskarshamn inklusive referensområden. Det har inneburit en tillämpning av många olika praktiska och statistiska metoder för att skatta populationstäthet. Djur har fångats, spårats och räknats från luften. Indirekt har djur skattats genom räkning av spillning och spår.

Projekt i urval

Inventering av däggdjur i Forsmark och Hållnäs

Älgdemografi SKB Uppland