Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen verkar både som myndighet och utförare av tjänster inom skoglig förvaltning. Svensk Naturförvaltning och Skogsstyrelsen som myndighet har genom åren utbytt erfarenheter vad gäller älgbetesskador - ett samarbete som blivit viktigare på senare tid i och med en nationell samordning av inventeringar av älgbetesskador. Svensk Naturförvaltning har varit delaktig i olika projekt där Skogsstyrelsen varit en viktig aktör. I Mera Tall - ett projekt som syftar till att stimulera skogsägare att välja tall före gran - har Svensk Naturförvaltning bidragit med en flyginventering och en spillningsinventering.

Projekt i urval

Utveckling av underlag som underlättar målstyrd förvaltning av klövvilt

Kartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd Skogsstyrelsen