Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Som en del i nationella åtgärdsprogram för ängskäreplattmal och prickig stenfrömal har Svensk Naturförvaltning på uppdrag av länsstyrelsen gjort en inventering av arterna i Västmanlands län.