Länsstyrelsen Blekinge

Länsstyrelsen Blekinge län

Svensk Naturförvaltning tillämpar avståndsinventering för att skatta täthet av olika arter. Detta sker inte minst med helikopter på stora klövdjur som älg och dovhjort. På Hanö utanför i Blekinges kust gjordes emellertid en avståndsinventering från landbacken 2006. Parallellt gjordes vegetationsundersökningar med uthägnader för att studera effekter av dovhjortarnas bete. Blekinge län var även tidigt ute med att söka konsultstöd för att genomföra uppföljning av naturreservat och Natura 2000-områden. Till stöd för länets älgförvaltning har länsstyrelsen beställt beräkningar av älgstammens utveckling.