Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland gav 2010 Svensk Naturförvaltning uppdraget att utvärdera ett restaureringsprojekt - ett LIFE-projekt under namnet Foder & Fägring - av tidigare hävdade gräsmarker i några skyddade områden i Värmland. Projektet avsludes 2014. Samma år fick Svensk Naturförvaltning inventera ytterligare fyra områden runt Vänern inom projektet LIFE+Vänern.

Projekt i urval

Inventering av kärlväxtfloran i Värmlands län inom LIFE-projektet  "Foder & Fägring"

Uppföljning gräsmarker i skyddade områden inom projektet LIFE+Vänern