Rapporter - rapportserie

2024


RA 2024-1. Inventering av träd vid Gavelåsbron

RA 2024-2. Naturvärdesinventering (NVI) VA-länk öst-väst etapp 2, deletapp 62023


RA 2023-1. Naturvärdesinventering (NVI) inför etablering av tillfartsväg till bergtäkt

RA 2023-2. Naturvärdesbedömning (NVU) Högenorum 1:5

RA 2023-3. Fågelinventering Tingberg 14:1

RA 2023-4. Fågelinventering Lödöse Station

RA 2023-5. NVI Arenatorget

RA 2023-6. Naturvärdesinventering (NVI) Tingberg Lilla Edet

RA 2023-7. Fågelinventering Detaljplan Brännabbens skogsbacke

RA 2023-8. Naturvärdesinventering (NVI) Myreholms mosse

RA 2023-9. Artinventering Furulundsdeponin, Partille kommun

RA 2023-10. Naturvärdesutlåtande Detaljplan söder om Björboholm, Lerums kommun

RA 2023-11. Naturvärdesinventering (NVI) Detaljplan Kniven Partille

RA 2023-12. Fågelinventering Detaljplan Anneberg

RA 2023-13. Naturvärdesinventering Skogslyckan-Hals

RA 2023-14. Artinventeringar Detaljplan Kleva 1:4, Höviksnäs, Tjörns kommun

RA 2023-15. Naturvärdesinventering (NVI) Södra och centrala Hallerna, Stenungsund

RA 2023-16. Naturvärdesinventering (NVI) Väg 21 Klippan-Hyllstofta

RA 2023-17. Naturvärdesinventering (NVI) Lärkeröd, Ängelholms kommun

RA 2023-18. Artskyddsutredning fåglar, Högeliden, Henån

RA 2023-19. Artskyddsutredning mindre hackspett och entita, Tummarpskolan, Dalsjöfors

RA 2023-20. Naturvärdesinventering (NVI) Kvarnmossen, Karlstad kommun

RA 2023-21. Naturvärdesinventering (NVI)Angsholm, Tyringe, Hässleholms kommun

RA 2023-22. Naturvärdesinventering (NVI), Bökhult väst, Halmstads kommun

RA 2023-23. Naturvärdesinventering (NVI), Bökhult öst, Halmstads kommun

RA 2023-24. Naturvärdesinventering (NVI), Rävlanda sanatorium

RA 2023-25. Artskyddsutredning Fåglar och fladdermöss Kleva 1:4, Höviksnäs, Tjörns kommun

RA 2023-26. Naturvärdesinventering (NVI) Grundvattentäkten, Ucklum

RA 2023-27. Naturvärdesinventering (NVI) Hemmansgatan, Borås

RA 2023-28. Naturvärdesinventering (NVI) Södra och centrala Hallerna - kompletterande område, Stenungsund

RA 2023-29. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan Kvarnhöjden

RA 2023-30. Naturvärdesinventering (NVI) Möllebacka tillfartsväg

RA 2023-31. Naturvärdesinventering (NVI) Nävrekärr 1:29

RA 2023-32. Naturvärdesutlåtande (NVU) Lexby trialbana

RA 2023-33. Naturvärdesinventering (NVI), VA-länk öst-väst etapp 2, deletapp 2

 

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)   med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, VA-länk öst-väst etapp 2 Orust kommun. Rapport 2023-01-11

Utan serienummer. Naturvärdesutlåtande av fastigheten Sandhult 1:30.   Rapport 2023-01-13

Utan serienummer. Naturvärdesutlåtande Ryggebol 6:1.   Rapport 2023-01-17

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)   med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd,   VA-länk Väst Etapp 2 Orust kommun. Rapport 2023-01-19

Utan serienummer. Inventering av kärlväxter i ett urval av ängs- och hagmarker på kommunal mark i Lerums kommun. Rapport 2023-01-23

Utan serienummer. Naturvärdesutlåtande av fastigheten Bredareds-Hult 3:3,   Rapport 2023-02-03

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med inventering av invasiva arter, Svarteborgs-Toröd NVI-område Munkedals kommun. Rapport 2023-03-03

Utan serienummer. Naturvädesutlåtande Stenungsunds station,   Stenungsunds kommun. Rapport 2023-03-31

Utan serienummer. Utredning kring påverkan på groddjur i samband med planerad täkt på fastigheten Lygnersvider 1:31, Marks kommun. Rapport 2023-04-03

Utan serienummer. Naturvärdesutlåtande Orust Svanesund 2:127.  Rapport 2023-08-08
2022


Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter samt förslag på kantzon till Varekilsån, Varekil, Orust kommun. Rapport 2022-01-13.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter samt kvantifiering av död ved och naturvärdesträd Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet, Borås stad. Rapport 2022-01-24.

Utan serinummer. Artskyddsutredning fåglar, groddjur och kräldjur, Norra Hallsås, Lerums kommun. Rapport 2022-02-28.

Utan serinummer. Naturvärdesutlåtande för fastigheterna, Kyrkeby 3:34 och 3:36, Stenungsunds kommun. Rapport 2022-03-31.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, VA-länk öst-väst, Orust kommun. Rapport 2022-06-15.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Del av Viared 5:1 m. fl. Östra Viared, Borås stad. Rapport 2022-06-15.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Detaljplan, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera, Borås stad. Rapport 2022-06-29.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med fördjupad artinventering av groddjur och fåglar,  Alvesta-Änganäs, Alvesta kommun. Rapport 2022-06-29.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd samt utredning av ekosystemtjänster och grönstruktur, Detaljplan Spekeröd Södra och Norra, Stenungsunds kommun. Rapport 2022-07-04.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med iinventering av groddjur, fåglar och invasiva arter, Viskarhult 2:68, Borås stad. Rapport 2022-07-07.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, Tummarpskolan, Borås stad. Rapport 2022-07-15.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd samt utredning av ekosystemtjänster och grönstruktur, Detaljplan Kvarnhöjden, Stenungsunds kommun. Rapport 2022-07-27.

Utan serienummer. Utlåtande om naturvärden - Möllebacka, Munkedals kommun. Rapport 2022-07-28.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter, fördjupad artinventering av fåglar och fladdermöss samt redovisning av skyddsvärda träd, Detaljplan Röliden, Partille kommun. Rapport 2022-08-08.

Utan serienummer. Giftiga växter och invasiva arter på del av fastigheten Lerum Rydsberg 8:2. Rapport 2022-08-24.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Staten, Vedum, Vara kommun. Rapport 2022-08-27.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, Detaljplan Kyrkenorum, Stenungsunds kommun. Rapport 2022-08-27.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, Hjällsnäs 1:124, Lerums kommun. Rapport 2022-08-30.

Utan serienummer. Utlåtande om naturvärden - Lygnersvider, Marks kommun. Rapport 2022-09-02.

Utan serienummer. Fördjupad artinventering av fåglar och groddjur - Rydboholm 1:342, södra Skansenområdet, Borås stad. Rapport 2022-09-05.

Utan serienummer. Fördjupad artinventering av fladdermöss, fåglar och groddjur. Varekil, Orust kommun. Rapport 2022-09-20.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Detaljplan Kleva 1:4, Höviksnäs, Tjörn kommun. Rapport 2022-09-21.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Detaljplan Anneberg, Partille kommun. Rapport 2022-10-13.

Utan serienummer. Inventering av invasiva växter på Stenungsunds kommuns fastigheter. Rapport 2022-10-24.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med fördjupad artinventering av fladdermöss, fåglar, groddjur och mossor och lavar samt inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, Ekås, Elfsborgsstugan, Sundshult 1:11 och 1:44, Borås stad. Rapport 2022-10-25.

2021


Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) Viareds västra industriområde, Borås stad. Rapport 2021-03-21.

Utan serienummer. Fördjupad utredning av skyddade fågelarter inom planområdet för Partille södra centrum, Partille kommun. Rapport 2021-04-09.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) Ellös ARV, Orust kommun. Rapport 2021-05-15.

Utan serienummer. Inventering av entita inom planområdet för Partille södra centrum, Partille kommun. Rapport 2021-06-15.

Utan serienummer. Komplettering till naturvärdesinventering (NVI) Furulund, Partille kommun. Fördjupad artinventering av fåglar och groddjur. Rapport 2021-06-15.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med fördjupad artinventering av fåglar Ugglum-Göteborgsvägen, Partille kommun. Rapport 2021-06-15.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med fördjupad artinventering av fåglar Råhult-Jeriko, Partille kommun. Rapport 2021-06-30.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter och skyddsvärda träd, Tummarp 1:29 m fl, Brackåsskogen, Borås stad. Rapport 2021-07-07.

Utan serienummer. Kostnadsberäkning för återanskaffning av nedhuggna träd, Gökegård, Partille kommun. Rapport 2021-08-24.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) med fördjupad artinventering av fåglar och inventering av invasiva arter, Norra Hallsås, Lerums kommun. Rapport 2021-08-25.

Utan serinummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering avinvasiva arter och skyddsvärda träd, inmätning av träd samt bedömning av ekosystemtjänsten pollinering, Pulsenområdet, Borås Stad. Rapport 2021-09-24.

Utan serinummer. Artskyddsutredning Fåglar, groddjur och kräldjur, Norra Hallsås, Lerums kommun. Rapport 2021-10-08.

Utan serinummer. Naturvärdesinventering (NVI), C W Borgs väg, Stenungsunds kommun. Rapport 2021-10-18.

Utan serinummer. Naturvärdesinventering (NVI) med inventering av invasiva arter, Hede, Stenkullen, Lerum kommun. Rapport 2021-10-28.

Utan serinummer. Bedömning av brukningsvärde på jordbruksmark i Stenkullen, Hallegården 1:2, Ölslanda 1:127 och del av Hede 2:3. Rapport 2021-10-31.

Utan serinummer. Fördjupad artinventering av hasselmus i samband med utbyggnad av Väg 26/47. Rapport 2021-11-15.2020


RA 2020-1. Betesskador och älgtäthet i Bergslagen 2002-2014.


Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med förslag på lämplig bredd på ekologiskt funktionell kantzon längs bäck, fördjupad artinventering av groddjur samt inventering av invasiva arter,  Kyllared, Svensgärde 3:1, Borås stad. Rapport 2020-04-29.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av groddjur samt inventering av skyddsvärda träd,  Olstorp 6:2, Lerums kommun. Rapport 2020-05-13. 

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med identifiering av skyddsvärda träd, bedömning av naturvärden och miljökonsekvenser för Alebäcken vid
placering och utformning av två broar, Aspen strand, Alebäcken, Lerums kommun. 
Rapport 2020-06-09.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med inventering av skyddsvärda träd och invasiva arter samt utredning av spridningskorridorer, värde för rekreation samt eventuella kompensationsåtgärder,  Bergsäterskullen, Borås stad. Rapport 2020-06-15.

Utan serienummer. Artinventering av fåglar och groddjur Norra Hallsås, Lerums kommun. Rapport 2020-08-30.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med inventering av invasiva arter samt en ny bedömning av tidigare utförd naturvärdesbedömning. Tollestorp, Lerums kommun. Rapport 2020-08-31.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med inventering av invasiva arter samt fördjupad artinventering av lavar, Furulund, Partille kommun. Rapport 2020-09-14.2019


Utan serienummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Höjden, Lerum. Rapport 2019-05-25.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar,  Spoltorps bergtäkt. Rapport 2019-06-25.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar samt en översiktlig beskrivning av grönområden, spridningskorridorer och förslag på kompensationsåtgärder,  Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan, Borås stad. Rapport 2019-06-26.

Utan serienummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan, Borås stad. Rapport 2019-06-26.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar, inventering av skyddsvärda träd och invasiva arter samt analys av födosöks- och häckningsmiljöer för mindre hackspett,  Höjden, Lerums kommun. Rapport 2019-08-27.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Dansered 1:64, Airport city, del 4, Härryda kommun  Rapport 2019-09-17.

Utan serienummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Dansered 1:64, Airport city, del 4, Härryda kommun.  Rapport 2019-09-17.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar, mossor och lavar  Södra centrum, Partille kommun. Rapport 2019-09-29.2018


RA 2018-1. Uppföljning av gräsmarker i projektet LIFE+ Vänern 2018, Preliminär rapport augusti 2018

RA 2018-2. Skarvpopulationen i Kalmar län, Resultat från inventering längs kusten i Kalmar län 2018

RA 2018-3. Uppföljning av gräsmarker i projektet LIFE+ Vänern 2018

RA 2018-4. Demografiska konsekvenser av slopat jaktupphåll i samband med älgens brunstperiod  - jämförelser mellan områden där uppehåll tllämpas (Västerbotens län) och områden där jaktuppehåll slopats (Norrbotens län)


Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Mellby, Partille kommun. Rapport 2018-06-11.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Solhem 1, Borås stad. Rapport 2018-09-25.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Kåbäcken 11:1, Partille kommun. Rapport 2018-10-31.2017


Utan serienummer. Hur uppfattar man antalet fåglar på sjömarkerna beroende av bredden på inventeringskorridoren? Länsstyrelsen i Kalmar Län. Rapport 2018-01-30.2016


RA 2016-1. Nya gränser för redovisning av älgstammens utveckling i Västerbotten ÄFO Mellersta

 

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) Skaven. Rapport 2016-08-31.

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) Södra Onsjö. Rapport 2016-09-07.

Utan serienummer. Komplettering till Naturvärdesinventering (NVI) Södra Onsjö. Artinventering av groddjur i en damm. Rapport 2016-08-31.

Utan serienummer. Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20162015


RA 2015-1. Relationen mellan älgtäthet och andel färska skador i Västerbottens län

RA 2015-2. Uppföljning av restaurerade  områden i Life-projektet GRACE  i Västra Götalands län 2015

 

Utan serienummer. Inventering av bäver i Nacka kommun. Rapport 2015-10-30.

Utan serienummer. Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20152014


RA 2014-1. Älgbetesskador i tallungskog Jämtlands och Västernorrlands län 2014

RA 2014-2. Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Mitt 2014

RA 2014-3. Älgbetesskador i tallungskog Dalarna 2014

RA 2014-4. Älgbetesskador i tallungskog Gävleborgs län 2014

RA 2014-5. Undersökning av kärlväxter i Värmland i samband med LIFE-projektet  "Foder & Fägring" Slutrapport 2014

RA 2014-6. Undersökning av kärlväxter i Värmland i samband med projektet  "Life+ Vänern" 2014

 

Utan serienummer Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20142013


RA 2013-1. Gölgrodans populationsdynamik och relation till vissa omvärldsfaktorer, analys av data från inventeringar i Forsmark

RA 2013-2. Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län

RA 2013-3. Älgbetesskador i tallungskog, Sveaskog Marknadsområde Mitt 2013

RA 2013-4. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland 2013

RA 2013-5. Övervakning av kärlväxter i Värmland i samband med LIFE-projektet "Foder & Fägring" Delrapport 2013

RA 2013-6. Vad händer med de typiska kärlväxtarterna efter buskröjning på Ölands kalkgräsmarker?

 

Utan serienummer Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 2013

 2012


RA 2012-1. Viltavskjutningsstatistik i Sverige genom enkätundersökning - möjligheter att tillämpa enkelt urval då det finns tidsserier med både brevsvar och telefonsvar

RA 2012-2. Älgbetesskador i tallungskog, Bergslagen 2012

RA 2012-3. Älgbetesskador i ungskog, Götaland 2012

RA 2012-4. Viltbetesundersökningar, Utvalda områden Skogssällskapet 2012

 

Utan serienummer Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20122011


Utan serienummer. Vildsvinets populationsstorlek, utbredning och tillväxt i Sverige, april 20112010


RA 2010-1. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde 2009-2010

RA 2010-2. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion hornutveckling i Furudal 2009-2010

RA 2010-3. Ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling hos älg, kronhjort och rådjur på Halle- och Hunneberg 2001-20092009


RA 2009-1. Älgbetesskador i tallungskog Södra Gästriklands VFO 2009

 

Utan serienummer. Älgstammens ålderssammansättning i Sydvöstra Värmlands VVO, mars 2009. Rapport 2009-03-202008


RA 2008-1. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde

RA 2008-2. Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltförvaltningssområde

RA 2008-3. Tranor och grågäss runt Draven, inventering på jordbruksmark 2008

RA 2008-4. Vildsvin, jakt och förvaltning, kunskapssammanställning för LRF

RA 2008-5. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Laxå 2008

RA 2008-6. Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Garpenberg och Hofors 2008

RA 2008-7. Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008

RA 2008-8. Skattning av älg via spillningsräkning på marker i Tiveden 2008

RA 2008-9. Skattning av älg via spillningsräkning i Västernärkes Viltförvaltningsområde 2008

RA 2008-10. Älgstammens täthet och sammansättning i Gunnarps Älgskötselområde 2008

RA 2008-11. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker i Fredriksberg 2008. Faktablad

RA 2008-12. Skador på tallungskog orsakade av älgbete i området kring Garpenberg 2008

RA 2008-13. Skador på tallungskog orsakade av älgbete i området kring Tiveden 2008

RA 2008-14. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal 2008

Utan serienummer. Utveckling av klövviltstammarna på Halle- och Hunneberg, juni 2008. Faktablad 2008-06-152007


RA 2007-1. Uppföljning av Blekinge läns gräsmarker inom Natura 2000 och skyddade områden uppföljningsår 2006, mars 2007

RA 2007-2. Älgstammens täthet och sammansättning i Norn, mars 2007

RA 2007-3. Uppföljning av Stinkpaddans (Bufo calamita) populationsstatus längs Bohuskusten år 2006, april 2007

RA 2007-4. Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde, mars 2007

RA 2007-5. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Öster Ljusnan, juni 2007

RA 2007-6. Dovhjortspopulationen och vegetationen på Hanö 2006, juni 2007

RA 2007-7. Skattning av älg via spillningsräkning i Norn, juni 2007

RA 2007-8. Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Garpenberg och Hofors, juni 2007

RA 2007-9. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal

RA 2007-10. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Tierp, juli 2007

RA 2007-11. Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn, april 2007

RA 2007-12. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Laxå, juni 2007

RA 2007-13. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Malingsbo-Kloten, juni 2007

RA 2007-14. Vildsvin, jakt och förvaltning - kunskapssammanställning för LRF, april 2006

RA 2007-15. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker i Norn, juni 2007. Faktablad

RA 2007-16. Skattning av viltfoder på Sveaskogs marker i Laxå, september 2007

RA 2007-17. Dovhjortens beteseffekt på vegetationen på Hanö

RA 2007-18. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län, uppföljningsår 2005

RA 2007-19. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län, uppföljningsår 2006

RA 2007-20. Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län, uppföljning 2007

RA 2007-21. Nornprojektet, ett försök att bedriva modern älgförvaltning

RA 2007-22. Utvecklingen av klövviltstammarna på Halle- och Hunneberg 2001-20072006


RA 2006-1. Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen-Vrå, jaunuari 2006

RA 2006-2. Älgstammens täthet och sammansättning i Tylöskogen, februari 2006

RA 2006-3. Älgstammens täthet och sammansättning i Ale Jaktvårdskrets, februari 2006

RA 2006-4. Älgstammens täthet och sammansättning i Västra Bergslagen, mars 2006

RA 2006-5. Älgstammens täthet och sammansättning i Färna, mars 2006

RA 2006-6. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Öster Ljusnan, maj 2006

RA 2006-7. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark, juni 2006

RA 2006-8. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs, juni 2006

RA 2006-9. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn, juli 2006

RA 2006-10. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Tierp, juli 2006

RA 2006-11. Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Hofors och Garpenberg

RA 2006-12. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Västra Bergslagen, augusti 2006

RA 2006-13. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Årsunda älgförvaltningsområde, augusti 2006

RA 2006-14. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Garpenberg, september 2006

RA 2006-15. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Hofors, september 2006

RA 2006-16. Skattning av älg via spillningsräkning i Norn, september 2006

RA 2006-17. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Norn, september 2006

RA 2006-18. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Malingsbo, september 2006

RA 2006-19. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Skultuna, september 2006

RA 2006-20. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal, september 2006

RA 2006-21. Utveckling av klövviltstammmarna och tallskogsskador på Halle- och Hunneberg, sammanfattning för åren 2001-2006

RA 2006-22. Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län, oktober 20062005


RA 2005-1. Älgstammens sammansättning, täthet och tillstånd i Söderhamn, februari 2005

RA 2005-2. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs, mars 2005

RA 2005-3. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Färila, mars 2005

RA 2005-4. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Skultuna, maj 2005

RA 2005-5. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Garpenberg-Grönsinka, maj 2005

RA 2005-6. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Skultuna, maj 2005

RA 2005-7. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Hofors, maj 2005

RA 2005-8. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Tierp, maj 2005

RA 2005-9. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Östhammar-Vällen, juni 2005

RA 2005-10. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn, juni 2005

RA 2005-11. Utveckling av klövviltstammmarna och tallskogsskador på Halle- och Hunneberg, sammanfattning för åren 2001-2005

RA 2005-12. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal, juli 2005

RA 2005-13. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion  i Forshaga, juli 2005

RA 2005-14. Spillningsinventering av älg i Norn, juni 2005

RA 2005-15. Skador på tallungskog orsakade av älgbete Norn, juli 2005

RA 2005-16. Spillningsinventering av älg i Gävle-Dala Viltvårdsområde, juni 2005

RA 2005-17. Spillningsinventering av älg i Hofors och Garpenberg juni 2005

RA 2005-18. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Arvika, augusti 2005

RA 2005-19. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion väster om Glafsfjorden, augusti 2005

RA 2005-20. Skador på tallungskog orsakade av älgbete - Gästrikland, september 2005

RA 2005-21. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Ankarsrum, september 2005