Rapporter - rapportserie

2019


Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar,  Spoltorps bergtäkt

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar samt en översiktlig beskrivning av grönområden, spridningskorridorer och förslag på kompensationsåtgärder,  Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan

Utan serienummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI)  med fördjupad artinventering av fåglar, inventering av skyddsvärda träd och invasiva arter samt analys av födosöks- och häckningsmiljöer för mindre hackspett,  Höjden, Lerums kommun

Utan serienummer. Fördjupad artinventering av groddjur, Höjden, Lerum2018


RA 2018-1. Uppföljning av gräsmarker i projektet LIFE+ Vänern 2018, Preliminär rapport augusti 2018

RA 2018-2. Skarvpopulationen i Kalmar län, Resultat från inventering längs kusten i Kalmar län 2018

RA 2018-3. Uppföljning av gräsmarker i projektet LIFE+ Vänern 2018

RA 2018-4. Demografska konsekvenser av slopat jaktupphåll i samband med älgens brunstperiod  - jämförelser mellan områden där uppehåll tllämpas (Västerbotens län) och områden där jaktuppehåll slopats (Norrbotens län)

 

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Mellby, Partille kommun

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Solhem 1, Borås kommun

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI), Kåbäcken 11:1, Partille kommun2017


Utan serienummer. Hur uppfattar man antalet fåglar på sjömarkerna beroende av bredden på inventeringskorridoren?2016


RA 2016-1. Nya gränser för redovisning av älgstammens utveckling i Västerbotten ÄFO Mellersta

 

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) Skaven

Utan serienummer. Naturvärdesinventering (NVI) Södra Onsjö

Utan serienummer. Komplettering till Naturvärdesinventering (NVI) Södra Onsjö. Artinventering av groddjur i en damm

Utan serienummer. Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20162015


RA 2015-1. Relationen mellan älgtäthet och andel färska skador i Västerbottens län

RA 2015-2. Uppföljning av restaurerade  områden i Life-projektet GRACE  i Västra Götalands län 2015

 

Utan serienummer. Inventering av bäver i Nacka kommun

Utan serienummer. Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20152014


RA 2014-1. Älgbetesskador i tallungskog Jämtlands och Västernorrlands län 2014

RA 2014-2. Älgbetesskador i tallungskog Marknadsområde Mitt 2014

RA 2014-3. Älgbetesskador i tallungskog Dalarna 2014

RA 2014-4. Älgbetesskador i tallungskog Gävleborgs län 2014

RA 2014-5. Undersökning av kärlväxter i Värmland i samband med LIFE-projektet  "Foder & Fägring" Slutrapport 2014

RA 2014-6. Undersökning av kärlväxter i Värmland i samband med projektet  "Life+ Vänern" 2014

 

Utan serienummer Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20142013


RA 2013-1. Gölgrodans populationsdynamik och relation till vissa omvärldsfaktorer, analys av data från inventeringar i Forsmark

RA 2013-2. Utvärdering av förvaltningsplaner för älg i Kronobergs län

RA 2013-3. Älgbetesskador i tallungskog, Sveaskog Marknadsområde Mitt 2013

RA 2013-4. Älgbetesskador i tallungskog, Värmland 2013

RA 2013-5. Övervakning av kärlväxter i Värmland i samband med LIFE-projektet "Foder & Fägring" Delrapport 2013

RA 2013-6. Vad händer med de typiska kärlväxtarterna efter buskröjning på Ölands kalkgräsmarker?

 

Utan serienummer Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 2013

 2012


RA 2012-1. Viltavskjutningsstatistik i Sverige genom enkätundersökning - möjligheter att tillämpa enkelt urval då det finns tidsserier med både brevsvar och telefonsvar

RA 2012-2. Älgbetesskador i tallungskog, Bergslagen 2012

RA 2012-3. Älgbetesskador i ungskog, Götaland 2012

RA 2012-4. Viltbetesundersökningar, Utvalda områden Skogssällskapet 2012

 

Utan serienummer Tranor och grågäss runt Draven Inventering och utvärdering av skadeförebyggande åtgärder 20122011


Utan serienummer. Vildsvinets populationsstorlek, utbredning och tillväxt i Sverige, april 20112010


RA 2010-1. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde 2009-2010

RA 2010-2. Älgstammens ålderssammansättning, reproduktion hornutveckling i Furudal 2009-2010

RA 2010-3. Ålderssammansättning, reproduktion och hornutveckling hos älg, kronhjort och rådjur på Halle- och Hunneberg 2001-20092009


RA 2009-1. Älgbetesskador i tallungskog Södra Gästriklands VFO 2009

 

Utan serienummer. Älgstammens ålderssammansättning i Sydvöstra Värmlands VVO, mars 2009. Rapport 2009-03-202008


RA 2008-1. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde

RA 2008-2. Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltförvaltningssområde

RA 2008-3. Tranor och grågäss runt Draven, inventering på jordbruksmark 2008

RA 2008-4. Vildsvin, jakt och förvaltning, kunskapssammanställning för LRF

RA 2008-5. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Laxå 2008

RA 2008-6. Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Garpenberg och Hofors 2008

RA 2008-7. Skattning av älg via spillningsräkning på marker i området kring Nora 2008

RA 2008-8. Skattning av älg via spillningsräkning på marker i Tiveden 2008

RA 2008-9. Skattning av älg via spillningsräkning i Västernärkes Viltförvaltningsområde 2008

RA 2008-10. Älgstammens täthet och sammansättning i Gunnarps Älgskötselområde 2008

RA 2008-11. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker i Fredriksberg 2008. Faktablad

RA 2008-12. Skador på tallungskog orsakade av älgbete i området kring Garpenberg 2008

RA 2008-13. Skador på tallungskog orsakade av älgbete i området kring Tiveden 2008

RA 2008-14. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal 2008

Utan serienummer. Utveckling av klövviltstammarna på Halle- och Hunneberg, juni 2008. Faktablad 2008-06-152007


RA 2007-1. Uppföljning av Blekinge läns gräsmarker inom Natura 2000 och skyddade områden uppföljningsår 2006, mars 2007

RA 2007-2. Älgstammens täthet och sammansättning i Norn, mars 2007

RA 2007-3. Uppföljning av Stinkpaddans (Bufo calamita) populationsstatus längs Bohuskusten år 2006, april 2007

RA 2007-4. Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde, mars 2007

RA 2007-5. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Öster Ljusnan, juni 2007

RA 2007-6. Dovhjortspopulationen och vegetationen på Hanö 2006, juni 2007

RA 2007-7. Skattning av älg via spillningsräkning i Norn, juni 2007

RA 2007-8. Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Garpenberg och Hofors, juni 2007

RA 2007-9. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal

RA 2007-10. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Tierp, juli 2007

RA 2007-11. Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn, april 2007

RA 2007-12. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Laxå, juni 2007

RA 2007-13. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Malingsbo-Kloten, juni 2007

RA 2007-14. Vildsvin, jakt och förvaltning - kunskapssammanställning för LRF, april 2006

RA 2007-15. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker i Norn, juni 2007. Faktablad

RA 2007-16. Skattning av viltfoder på Sveaskogs marker i Laxå, september 2007

RA 2007-17. Dovhjortens beteseffekt på vegetationen på Hanö

RA 2007-18. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län, uppföljningsår 2005

RA 2007-19. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län, uppföljningsår 2006

RA 2007-20. Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län, uppföljning 2007

RA 2007-21. Nornprojektet, ett försök att bedriva modern älgförvaltning

RA 2007-22. Utvecklingen av klövviltstammarna på Halle- och Hunneberg 2001-20072006


RA 2006-1. Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen-Vrå, jaunuari 2006

RA 2006-2. Älgstammens täthet och sammansättning i Tylöskogen, februari 2006

RA 2006-3. Älgstammens täthet och sammansättning i Ale Jaktvårdskrets, februari 2006

RA 2006-4. Älgstammens täthet och sammansättning i Västra Bergslagen, mars 2006

RA 2006-5. Älgstammens täthet och sammansättning i Färna, mars 2006

RA 2006-6. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Öster Ljusnan, maj 2006

RA 2006-7. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Forsmark, juni 2006

RA 2006-8. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs, juni 2006

RA 2006-9. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn, juli 2006

RA 2006-10. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Tierp, juli 2006

RA 2006-11. Skattning av älg via spillningsräkning på marker kring Hofors och Garpenberg

RA 2006-12. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Västra Bergslagen, augusti 2006

RA 2006-13. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Årsunda älgförvaltningsområde, augusti 2006

RA 2006-14. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Garpenberg, september 2006

RA 2006-15. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Hofors, september 2006

RA 2006-16. Skattning av älg via spillningsräkning i Norn, september 2006

RA 2006-17. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Norn, september 2006

RA 2006-18. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Malingsbo, september 2006

RA 2006-19. Skador på tallungskog orskade av älgbete på marker i Skultuna, september 2006

RA 2006-20. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal, september 2006

RA 2006-21. Utveckling av klövviltstammmarna och tallskogsskador på Halle- och Hunneberg, sammanfattning för åren 2001-2006

RA 2006-22. Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län, oktober 20062005


RA 2005-1. Älgstammens sammansättning, täthet och tillstånd i Söderhamn, februari 2005

RA 2005-2. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Saxmarken-Hållnäs, mars 2005

RA 2005-3. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Färila, mars 2005

RA 2005-4. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Skultuna, maj 2005

RA 2005-5. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Garpenberg-Grönsinka, maj 2005

RA 2005-6. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Skultuna, maj 2005

RA 2005-7. Skador på tallungskog orsakade av älgbete på marker kring Hofors, maj 2005

RA 2005-8. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Tierp, maj 2005

RA 2005-9. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Östhammar-Vällen, juni 2005

RA 2005-10. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Oskarshamn, juni 2005

RA 2005-11. Utveckling av klövviltstammmarna och tallskogsskador på Halle- och Hunneberg, sammanfattning för åren 2001-2005

RA 2005-12. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Furudal, juli 2005

RA 2005-13. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion  i Forshaga, juli 2005

RA 2005-14. Spillningsinventering av älg i Norn, juni 2005

RA 2005-15. Skador på tallungskog orsakade av älgbete Norn, juli 2005

RA 2005-16. Spillningsinventering av älg i Gävle-Dala Viltvårdsområde, juni 2005

RA 2005-17. Spillningsinventering av älg i Hofors och Garpenberg juni 2005

RA 2005-18. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Arvika, augusti 2005

RA 2005-19. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion väster om Glafsfjorden, augusti 2005

RA 2005-20. Skador på tallungskog orsakade av älgbete - Gästrikland, september 2005

RA 2005-21. Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Ankarsrum, september 2005