Inventeringar


Vi utför inventeringar av allt som kan vara av vikt för att bedriva förvaltning av naturresurser. Skattningar av antal individer av olika arter står ofta i centrum men annat som påverkar möjligheten till skydd, utnyttjande eller kontroll av en naturresurs är vi också kvalificerade att mäta och kvantifiera.

 

Vi tillämpar statistiskt underbyggda metoder och praktiskt tillvägagångssätt anpassas i första hand till beprövad mätmetodik. Beroende på kundens önskemål om precision och tillförlitlighet skräddarsyr vi upplägg.

 

Några exempel på inventeringar som vi har stor erfarenhet av och med färdiga koncept alternativt som utförs enligt branchen förordad standardmetodik

 

 

Daginventering vattensalamander