Rapporter - andra utgivare

Länsstyrelsen Gävleborg


Rapport 2010:18. Övervakning av fiskgjusepopulationen i Färnebofjärdens Nationalpark 1998-2009Länsstyrelsen Hallands län


Meddelande 2011:12. Inventering av storskarv i Halland sommaren 2010

Meddelande 2009:15. Uppföljning av naturskyddade  gräsmarker - Halland 2008Länsstyrelsen Kalmar län


Meddelandeserien nr 2013:03. Fåglar på Stora Alvaret Resultat från inventering 2012

Meddelandeserien nr 2012:01. Antalet spelande kornknarrar på Öland Sammanställning av resultat från 2008, 2009 och 2011

Meddelandeserien nr 2011:06. Fåglar, hävd och vätar - utvärdering av miljöövervakningen av fåglar på öländska strandängar

Meddelandeserien nr 2010:01. Inventering av större vattensalamander Triturus cristatus i Kalmar län 2009 - förekomst, reproduktion och habitat

Meddelandeserien nr 2009:08. Fågelfaunan på Ölands sjömarker - inventeringar 1988-2008

Meddelandeserien nr 2008:19. Skattning av antalet kornknarrar på Öland 2008Länsstyrelsen Västmanlands län


Rapport 2021:03. Inventering av ungskog i Hälleskogsbrännans naturreservat

Rapport 2010:21. Inventering av prickig stenfrömal (Ethmia dodecea) i Västmanlands län 2010

Rapport 2010:20. Inventering av ängsskäreplattmal (Agonopterix bipunctosa) i Västmanlands län 2010Länsstyrelsen Västra Götaland


Rapport 2022:42. Naturvärdesinventering (NVI) Djupedal - Inventering av ett skogsområde i Djupedal på Hisingen i Göteborg

Rapport 2018:05. Hävd i slåtterängar - Miljöövervakning i Västra Götalands län 2017

Rapport 2017:08. Hävd i slåtterängar - Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

Rapport 2013:98. Uppföljning av ostronört 2013 Västra Götalands län

Rapport 2013:19. Miljöövervakning av ädellövskog

Rapport 2012:24. Övervakning av ädellövskog i Västra Götalands län 2009 - 2011

Rapport 2011:70. Bohuskustens häckfågelfauna 2001‒2009 Förekomst, reproduktion och habitat

Rapport 2009:49. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker Västra Götalands län 2008

Rapport 2008:60. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker Västra Götalands län 2007

Rapport 2008:41.  Uppföljning av stinkpaddans Bufo calamita populationsstatus längs Bohuskusten

Rapport 2008:20. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län Uppföljningsår 2006

Rapport 2008:19. Uppföljning av naturskyddade gräsmarker i Västra Götalands län Uppföljningsår 2005Nattbakka Ord&Natur


Bedömning av påverkan på fladdermöss i samband med nybyggnation vid Jonsereds fabriker. Rapport 2020-02-19Sjöfartsverket och Göteborgs hamn AB


Projekt Säkare Farleder till Göteborg - SlutrapportSLU


Utvärdering av spillningsinventering, provytebaserad flyginventering och avståndsbaserad flyginventering för älg 2011/2012. Brev till Sveaskog 2013-09-13