Pågående projekt

Fågelutredning Partille kommun Södra centrum

Uppdragsgivare

Partille kommunGrodinventering Partille kommun Paradiset

Uppdragsgivare

Partille kommunGränsmarkering Allgunnen

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar länMonitoring däggdjur SKB Uppland

Uppdragsgivare

SKBSkogstaxering Stora Enso

Uppdragsgivare

Stora EnsoUtveckling av analysmodeller för skattning av älgtäthet

Svensk Naturförvaltning AB utvecklar i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen i Västerbotten en ny beräkningsmodell som kan användas för att beräkna populationsstorlek hos älg genom att använda data från Älgobs och avskjutningsstatistik. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Uppdragsgivare och samarbetspartners

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Västerbottens län

SLUUtveckling av underlag som underlättar målstyrd förvaltning av klövvilt

Landsbygdsprogrammet utgör stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Programmet är en del för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi. Inom ramen för detta program har Skogsstyrelsen beviljat Svensk Naturförvaltning AB pengar till att genomföra ett samarbetsprojekt som syftar till att öka miljönyttan och minska betesskadorna sett ur ett landskapsperspektiv. Projekt skall pågå under flera år och avslutas i början av 2021. Parter för samarbete är Svensk Naturförvaltning AB, Skogsstyrelsen, Holmen Skog AB och Sveaskog Förvaltnings AB. Medel för finansiering kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 varav en större del från EU samt privata aktörer (se lista längt ned).

Genom projektet vill vi skapa ett nytt och brett samarbete mellan skogsnäring, myndighet och företag med kvalificerad analytisk kompetens som underlättar en målstyrd förvaltning av klövvilt. Detta skall underbyggas genom produktion av dels beskrivningar som klargör sakförhållanden och dels verktyg som ger ett direkt stöd i den operativa förvaltningen. I förlängningen vill vi att samarbetet skall stimulera till nya samarbeten samt underlätta och effektivisera befintliga samarbeten inom landets älgförvaltningsgrupper vilka ansvarar för att ta fram älgförvaltningsplaner till landets 149 ÄFO.

Samarbetet skall leda till att i tre delar producera resultat och modeller som bidrar till ett i framtiden mer effektivt samarbete i målstyrd klövviltsförvaltning

Del I: Vi ska med stöd av tillgängliga data från Äbin, Älgobs och avskjutningsstatistik på ett pedagogiskt och rättvisande sätt beskriva variation i betesskador och klövviltstäthet lokalt, regionalt och nationellt.

Del II: Vi ska med hjälp av Äbindata och befintliga skattningar av älgtäthet utföra generella analyser av variation i betesskador framförallt betydelsen av tallförekomst och klövvilttäthet. På detta sätt vill vi öka förståelsen för orsaker till vad som orsakar variation i betesskador på ungskog.

Del III: Vi ska analysera förhållandet mellan skador och älgtäthet för de ÄFO som har längre tidsserier på skademätning och Älgobs, samt med stöd av erhållna resultat ta fram en konceptuell modell som kan ge svar på vilken avskjutning av klövvilt som krävs för att nå uppsatta mål för betesskador. 

Finansiärer och projektstöd

Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling

Skogsstyrelsen

Sveaskog Förvaltnings AB

Holmen Skog AB

SCA Skog AB

Stora Enso Skog AB

 

EU Jordbruksfonden SkogsstyrelsenÄbin 2021

Projektledare 

Älgbetesinventering i SverigeÄlgstammens utveckling i Skåne

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Skåne