Pågående projekt

Flyginventering Malungs Västra ÄFO

Uppdragsgivare

Lima Besparingsskog

Malungs Nordvästra ÄSO

Malungs Västra ÄSOMiljöövervakning av hävd slåtterängar Västra Götaland

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Västra Götalands länNaturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Uppdragsgivare

TrafikverketNaturvärdesinventering Sveaskog MO Syd

Uppdragsgivare

SveaskogUtvärdering metodik för inventering av strandängsfåglar

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län