Pågående projekt

Beskattningsmodell Kronvilt

För några år sedan utvecklade Svensk Naturförvaltning i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Skogbrukets Viltgrupp ett verktyg -- en Excelapplikation med namnet Älgfrode -- för att prognosticera utvecklingen av älgarnas antal i ett avgränsat förvaltningsområde. Älgfrode används av både de som planerar för en avskjutning och de som granskar älgförvaltningsplaner. Nu pågår ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram ett motsvarande verktyg anpassat för Kronvilt.

Uppdragsgivare

Svenska Jägareförbundet

Skogsbrukets ViltgruppInventering av groddjur ÅF-Trafikverket

Som underkonsult till ÅF på uppdrag av Trafikverket gör Svensk Naturförvaltning en fördjupad artinventering av groddjur på ett antal naturvärdesobjekt tidigare inventerade genom en naturvärdesinventering av gång- och cykelbanor Naturvärdesinventering för gång- och cykelvägar i Västra Götalands- och Hallands län

Uppdragsgivare

ÅFInventering av storskarv i Kalmar läns skärgård

En stor del av ansvaret för förvaltning av storskarv, inklusive beslut om skyddsjakt, är delegerad till länsstyrelserna från Naturvårdsverket. I detta arbete finns ett behov av en tillförlitlig beståndskattning av antalet skarvar. Svensk Naturförvaltning har uppdraget att inventera och skatta antalet skarvar i Kalmar läns skärgård sommaren 2018.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen Kalmar län

 

Redovisning

RapportKartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen genomför en riksomfattande kartläggning gällande skötselbehov i skyddade områden under 2018. Kartläggning genomföras dels av Skogsstyrelsens egen personal och dels av konsulter. Svesnk naturförvaltning har i uppdrag att kartlägga tre uppdragsområden: Uppsala-Västmanland, Örebro-Sörmland, Östergötland

Uppdragsgivare

SkogsstyrelsenNaturvärdesinventering Borås stad

Uppdragsgivare

Borås stadNaturvärdesinventering Partille kommun Mellby

Uppdragsgivare

Partille kommunUppföljning gräsmarker i skyddade områden inom projektet LIFE+Vänern

Värmland driver projektet LIFE+Vänern 2013-2018. Det är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Värmland och Länsstyrelsen i Västra Götaland där 17 projektområden ska restaureras för att gynna arter och naturtyper som är utpekade i Natura 2000-områden.

Uppdragsgivare

Länsstyrelsen VärmlandUtveckling av analysmodeller för skattning av älgtäthet

Svensk Naturförvaltning AB utvecklar i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Länsstyrelsen i Västerbotten en ny beräkningsmodell som kan användas för att beräkna populationsstorlek hos älg genom att använda data från Älgobs och avskjutningsstatistik. Uppdragsgivare är Naturvårdsverket.

Uppdragsgivare och samarbetspartners

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen i Västerbottens län

SLUUtveckling av underlag som underlättar målstyrd förvaltning av klövvilt

Landsbygdsprogrammet utgör stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Programmet är en del för att nå målen i EU:s tillväxtstrategi. Inom ramen för detta program har Skogsstyrelsen beviljat Svensk Naturförvaltning AB pengar till att genomföra ett samarbetsprojekt som syftar till att öka miljönyttan och minska betesskadorna sett ur ett landskapsperspektiv. Projekt skall pågå under flera år och avslutas i början av 2021. Parter för samarbete är Svensk Naturförvaltning AB, Skogsstyrelsen, Holmen Skog AB och Sveaskog Förvaltnings AB. Medel för finansiering kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 varav en större del från EU samt privata aktörer (se lista längt ned).

Genom projektet vill vi skapa ett nytt och brett samarbete mellan skogsnäring, myndighet och företag med kvalificerad analytisk kompetens som underlättar en målstyrd förvaltning av klövvilt. Detta skall underbyggas genom produktion av dels beskrivningar som klargör sakförhållanden och dels verktyg som ger ett direkt stöd i den operativa förvaltningen. I förlängningen vill vi att samarbetet skall stimulera till nya samarbeten samt underlätta och effektivisera befintliga samarbeten inom landets älgförvaltningsgrupper vilka ansvarar för att ta fram älgförvaltningsplaner till landets 149 ÄFO.

Samarbetet skall leda till att i tre delar producera resultat och modeller som bidrar till ett i framtiden mer effektivt samarbete i målstyrd klövviltsförvaltning

Del I: Vi ska med stöd av tillgängliga data från Äbin, Älgobs och avskjutningsstatistik på ett pedagogiskt och rättvisande sätt beskriva variation i betesskador och klövviltstäthet lokalt, regionalt och nationellt.

Del II: Vi ska med hjälp av Äbindata och befintliga skattningar av älgtäthet utföra generella analyser av variation i betesskador framförallt betydelsen av tallförekomst och klövvilttäthet. På detta sätt vill vi öka förståelsen för orsaker till vad som orsakar variation i betesskador på ungskog.

Del III: Vi ska analysera förhållandet mellan skador och älgtäthet för de ÄFO som har längre tidsserier på skademätning och Älgobs, samt med stöd av erhållna resultat ta fram en konceptuell modell som kan ge svar på vilken avskjutning av klövvilt som krävs för att nå uppsatta mål för betesskador. 

Finansiärer och projektstöd

Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling

Skogsstyrelsen

Sveaskog Förvaltnings AB

Holmen Skog AB

SCA Skog AB

Stora Enso Skog AB

 

EU Jordbruksfonden SkogsstyrelsenÄbin 2018

För fjärde året i rad görs en inventering av ungskog genom ett sammanhållet uppdrag av stora delar av svenskt skogbruk. Varje år har omkring hälften av landets älgförvaltningsområden (ÄFO) inventerats vilket innebär att efter årets inventering kommer i stort sett alla ÄFO att ha inventerats vid minst två tillfällen. Tyngdpunkten i inventeringen ligger på att skatta omfattningen av betesskador av hjortdjur -- där älgen generellt står för merparten -- på tall men även effekter på kommersiellt mindre värdefulla men betesbegärliga arter -- rönn, asp, ek och sälg tillsammans benämda med akronymen RASE -- inventeras. Dessutom görs en del andra mätningar och bedömningar som kan användes för att utvärdera om ungskogarna är föryngrade på ett ståndortsanpassat sätt. Svensk Naturförvaltning inventerar under försommaren 41 ÄFO fördelade på de tre regionerna Syd, Mitt och Norr.

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsida