Referenser - kommuner

Borås Stad

Borås Stad

I arbete med att ta fram detaljplaner krävs inte sällan en naturvärdesinventering (NVI). Borås Stad har anförtrott Svensk Naturförvaltning i nämda typ av arbete.

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Miljövervakning av hävd på slåtterängar har pågått sedan flera år tillbaka i Västra Götalands län. Svensk Naturförvaltning inventerade fem slåtterängar åt miljöförvaltningen i Göteborgs kommun -- även kallat Göteborgs Stad under 2016.

Nacka kommun

Nacka kommun

En ökad rapportering av problem knutna till bäver öppnade för ett sammarbete med Nacka kommun 2015. En enkätundersökning med uppföljande inventering i fält har resulterat i en översiktlig kartläggning av bäver och bäverrelaterade skador.

Partille kommun

Partille kommun

I planeringen för hur mark- och vattenområden får användas och hur motsvarande områden skall bebyggas görs  detaljplaner. Naturvärdesinventering (NVI) utgör en vanlig del i denna planering för att ringa in de ekologiska aspekterna. Som utförare av NVI har Svensk Naturförvaltning jobbat på uppdrag åt och för Partille kommun. 

Tjörns kommun

Tjörns kommun

I samband med Västra Götalands läns årliga uppföljning av hävd på länets slåtterängar lät Tjörns kommun under 2016 inventera två extra slåtterängar. Båda inventeringarna utfördes av Svensk Naturförvaltning.

Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun

Naturvärdesinventering (NVI) är en viktig del i samband med planering för förändrad markanvändning. Svensk Naturförvaltning fick under 2016 förtroendet att utföra en NVI i syfte att tjäna som underlag i två detaljplaner.