Pågående projekt

Äbin 2018

För fjärde året i rad görs en inventering av ungskog genom ett sammanhållet uppdrag av stora delar av svenskt skogbruk. Varje år har omkring hälften av landets älgförvaltningsområden (ÄFO) inventerats vilket innebär att efter årets inventering kommer i stort sett alla ÄFO att ha inventerats vid minst två tillfällen. Tyngdpunkten i inventeringen ligger på att skatta omfattningen av betesskador av hjortdjur -- där älgen generellt står för merparten -- på tall men även effekter på kommersiellt mindre värdefulla men betesbegärliga arter -- rönn, asp, ek och sälg tillsammans benämda med akronymen RASE -- inventeras. Dessutom görs en del andra mätningar och bedömningar som kan användes för att utvärdera om ungskogarna är föryngrade på ett ståndortsanpassat sätt. Svensk Naturförvaltning inventerar under försommaren 41 ÄFO fördelade på de tre regionerna Syd, Mitt och Norr.

Projektledare 

Älgbetesinventering i Sverige

Redovisning

Se rapporter Skogstyrelsens hemsida

Fler pågående projekt...